Vedtægter for SIFAs Venner


VEDTÆGTER
FOR
SIFA´s VENNER

Senest revideret den 29. februar 2012

§ 1

Foreningens navn er SIFA’s Venner.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at skaffe økonomiske midler til SIFA (Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg) til idrætslige formål blandt SIFA’s medlemsklubber.

Efter bestyrelsens skøn overfører foreningen økonomiske midler til SIFA, således at SIFA’s bestyrelse træffer bestemmelse om midlernes anvendelse til idrætslige formål efter ansøgning fra SIFA’s medlemsklubber.

§ 3

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Ved indmeldelsen udstedes medlemsbevis.
Ved indmeldelsen betales kontingent forud.
Kontingentet refunderes ikke ved evt. udtræden.

Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse.

Evt. udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

På foreningens generalforsamlinger har alle medlemmer, der er fyldt 18 år stemmeret.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes ved meddelelse på hjemmesiden www.sifasvenner.dk med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen).

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer af foreningen fremsætter begæring herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§ 5

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra foreningens formand
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant for det valgte medlem
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Evt.

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer udpeges af SIFA’s bestyrelse samt 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen - alle for et år ad gangen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger af sin midte en formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelsen må ikke påtage sig kautionsforpligtelser for foreningens gæld.

§ 8

Foreningens regnskab er kalenderåret.

Foreningens reviderede regnskab skal hvert år fremsendes til SIFA.

Foreningen skal ikke have formue, hvorfor bestyrelsen skal tilstræbe at overføre disponible midler til SIFA til brug for idrætslige formål, således at overførsel sker under hensyntagen til foreningens forsvarlige drift.

§ 9

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

I tilfælde af opløsning skal foreningens evt. formue tilfalde SIFA til alment velgørende idrætslige formål.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 29. februar 2012.

Inga Højmark (udpeget af SIFA)
Formand

Jørgen Højmark (udpeget af SIFA)
Best. medlem

Henrik Jensen (udpeget af SIFA)
Best. medlem

Karsten Larsen (valgt)
Best. medlem