Vedtægter

Vedtægter for Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg”, forkortet SIFA.
Foreningen er stiftet den 14. juli 1911 og har hjemsted i Aalborg Kommune.

§2 Foreningens formål
SIFAs formål er at skabe optimale forhold for idrætten i Aalborg Kommune og herunder til stadighed at søge bedst mulige økonomiske forhold som grundlag for hjælp og støtte til medlemsforeningerne samt repræsentere disse over for myndigheder og institutioner. Overskuddet ved TV BINGO mv. – og indtægter i øvrigt – må udelukkende anvendes på det almennyttige formål: uddeling og støtte til medlemsforeningerne.

§3 Medlemskab
Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Aalborg Kommune kan optages som medlem af SIFA, hvis:

 • Ansøger er godkendt af Aalborg Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.
 • Ansøger er medlem af enten DIF eller DGI.
 • Ansøger kan dokumentere, at ansøger har mulighed for at være medlem af et specialforbund under DIF.

Undtagelsesvis kan andre idrætsforeninger være medlemmer af SIFA, når ganske særlige forhold taler herfor, og sådanne foreninger ligeledes er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

Ansøgning om optagelse sker ved fremsendelse af ansøgningsskema – som forefindes på SIFAs hjemmeside.

Ansøgningsskemaet skal være vedlagt:

 • Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser.
 • Eksemplar af foreningens vedtægt.

SIFAs bestyrelse afgør diskretionært, i henhold til gældende regler i vedtægterne, om optagelse kan finde sted.
Afgørelsen kan indankes for repræsentantskabet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde.

§4 Indskud og medlemskontingent
Indskud ved optagelse og årligt medlemskontingent fastsættes af SIFAs bestyrelse, men skal godkendes af repræsentantskabet.

§5 Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske pr. 31. december og skal meddeles SIFA på mail inden årets udgang.

§6 Æresmedlemmer
SIFAs bestyrelse kan udnævne nuværende eller tidligere medlemmer af foreninger under SIFA, der har gjort sig særligt fortjent ved at arbejde for idrætten i Aalborg, til æresmedlemmer.

§7 Grundkapital
SIFAs grundkapital udgør kr. 9.000.000,-.

SIFAs grundkapital skal til enhver tid udgøre et beløb svarende til minimum kr. 9.000.000,-.

Grundkapitalen skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Grundkapitalen skal til enhver tid administreres af en godkendt forvaltningsafdeling i et eller flere pengeinstitutter.

Ændring af grundkapitalens størrelse og placering kan alene vedtages af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

§8 Repræsentantskabet
SIFAs højeste myndighed er repræsentantskabet, der dannes således:

 • Foreninger med op til 100 aktive medlemmer: 1 repræsentant
 • Foreninger med 101-300 aktive medlemmer: 2 repræsentanter
 • Foreninger med over 300 aktive medlemmer: 3 repræsentanter

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Der udleveres stemmesedler ved indgangen.

Repræsentanterne udgør sammen med SIFAs bestyrelse repræsentantskabet.

§9 Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabsmøde afholdes ordinært én gang årligt i maj måned.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 foreninger indsender skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden.

Til repræsentantskabsmøder indkaldes repræsentantskabets medlemmer med minimum 4 ugers varsel på mail – sendt til den af medlemmerne opgivne kontaktpersons altid korrekte mailadresse.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvem der er på valg.
Når repræsentantskabet er lovligt indvarslet, er mødet altid beslutningsdygtigt.

Repræsentanter for foreningerne, samt SIFAs siddende bestyrelsesmedlemmer, har hver én stemme.

Alle forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til ændring af vedtæg­terne, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, således at forslag kan fremsendes til medlemmerne/foreningerne sammen med indkaldelsen, jfr. §9 afsnit 2.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer samt ændringer vedrørende foreningens grundkapital kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Andre forslag kan vedtages med simpelt stemme­flertal.
I tilfælde af stemme­lighed bortfalder forslaget.

Ved ændring af grundkapitalens størrelse og placering, jfr. §7, kræves desuden, at forslaget vedtages af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende repræsentantskabsmøder med minimum tre måneders mellemrum, hvoraf det første møde skal være et ordinært repræsentantskabsmøde.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal afstemning foretages skriftligt, såfremt tre medlemmer/foreninger forlanger det.
Ved personvalg stemmes altid skriftligt på forlangende.

Ved valg af den i §10 nævnte bestyrelse er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt den indeholder navnene på mindst to af de foreslåede kandidater, dog med undtagelse af valg til formand eller kasserer.

Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og herunder fastsættelse af indskud ved optagelse og årligt medlemskontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand (lige årstal)
  Valg af kasserer (ulige årstal)
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt

Der skrives referat af repræsentantskabsmøderne – og det offentliggøres på hjemmesiden.

§10 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges sammen med én suppleant af repræsentant­skabet på de ordinære repræsentantskabsmøder i henhold til vedtægterne.

Formanden og kassereren vælges særskilt for to år, formanden i lige år og kassereren i ulige år.
Herefter vælges i lige år to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer, også for to år, medens suppleanten vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand.

Det er en betingelse for at være medlem af SIFAs bestyrelse, at pågældende er medlem af en forening under SIFA og ikke er udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv eller andre tillidsposter under DIF eller DGI.

Bestyrelsen kan beslutte, at formanden skal honoreres med et passende beløb under hensyntagen til arbejdsbyrde, tidsforbrug, særlige aktiviteter m.m.
Beslutning herom kan kun træffes i fuld enighed og med alle bestyrelsesmedlemmers tiltræden såvel med hensyn til beløbsstørrelse og varighed.
Evt. bestyrelsesbeslutning skal offentliggøres på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§11 Bestyrelsesmøder
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst hver anden måned.
Formanden indkalder til bestyrelses­møde med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen nedsætter blandt sine medlemmer de fornødne udvalg.
Disse udvalg kan suppleres efter fagligt og lokalt behov.

§12 Udvalg uden for bestyrelsen
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver.
Sådanne udvalg udfører deres arbejde under ansvar over for bestyrelsen.
Udvalgsformændene skal indkaldes til møde med SIFAs bestyrelse mindst to gange om året.

§13 Tegning – hæftelse
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§14 Regnskab og revision
SIFAs regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal gennemgås af bestyrelsen inden det forelægges repræsentantskabet.

Revision foretages af statsautoriseret revisor – og efter gennemgang forsynes regnskabet med revisionens påtegning.

Det reviderede regnskab udsendes til repræsentantskabet senest otte dage før repræsentant­­skabsmødets afholdelse.

Den statsautoriserede revisor vælges på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

§15 Udelukkelse
Er kontingent trods påkrav ikke indbetalt senest én måned efter forfaldstid, kan vedkommende medlemsforening udelukkes, og den kan kun genoptages mod betaling af gælden samt nyt indskud.

Handler en medlemsforening mod SIFAs interesser, kan foreningen udelukkes på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Eksklusion af en forening kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§16 Opløsning
Til vedtagelse af forslag om opløsning af SIFA kræves, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

Er mindst halvdelen af medlemmerne repræsenteret og forslaget vedtaget med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde inden fem uger.
På dette repræsentantskabsmøde kan vedkommende forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis SIFA opløses, fyldestgøres først alle gældsforpligtelser, hvorefter foreningens formue tilfalder Aalborg Kommune til idrætslige formål.

Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. december 1993, den 6. maj 2002, den 8. maj 2006, den 4. maj 2009, den 2. maj 2011, den 7. maj 2012, den 5. maj 2014, den 8. maj 2017, den 7. maj 2018, den 22. maj 2023 og den 13. maj 2024.

SIFAs bestyrelse