Vejgaard Cykelmotion

Formål

Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg

SIFA er en forening for aalborgensiske idrætsforeninger – og fungerer som paraplyorganisation for disse.
Foreningen er via Selskabsskatteloven §1, stk. 1, nr. 6 kvalificeret som udelukkende almennyttig – og dermed er SIFA selvangivelsesfritaget efter Skattekontrollovens §2, stk. 1, nr. 4.

SIFA arbejder for at fremme udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og for at forbedre vilkårene for idrætten i Aalborg Kommune.
Som paraplyorganisation for 210 idrætsforeninger med over 66.000 medlemmer fungerer SIFA som et vægtigt talerør for Aalborg Kommunes idræt.
SIFA har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger – enten som aktive eller som formænd/bestyrelsesmedlemmer.

Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer.
SIFA er bl.a. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, der står for tildeling af tilskud til foreningerne i Aalborg og har også herigennem indflydelse på kommunens idrætspolitik.

SIFA deltager – som regel gennem formanden for bestyrelsen – i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne.
SIFA er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Elitesport Aalborg.
Vi tilbyder gratis sparring og rådgivning m.v. til idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen og derved gøre det lettere at være idrætsleder.

SIFA er til for klubberne

Hvilket betyder, at det er klubberne, der via repræsentantskabsmøderne bestemmer hvilke aktiviteter, der skal gennemføres.
SIFA er organisatorisk bygget op omkring det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned.

Her har medlemsforeningerne mulighed for at møde op og øve indflydelse på SIFAs politik, målsætninger og prioriteringer.
Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for det kommende år.
På mødet vælges formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer – ligesom regnskabet og budgettet godkendes.

SIFA yder støtte og information til medlemsklubber i konkrete sager f.eks. ved at henvise til de rigtige kontaktpersoner og ved at gå ind i sagen, hvis foreningen ønsker det.
SIFA deltager i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe kontakt mellem medlemsforeningerne og potentielle medlemmer, sponsorer og byens indbyggere generelt.
SIFA arbejder på at synliggøre foreningerne og deres arbejde.
Desuden udbyder SIFA kurser der udvælges med henblik på medlemsklubbernes behov.
Kurserne afholdes alle i eller omkring Aalborg.

Optagelse i SIFA

– sker ved skriftlig ansøgning, vedlagt vedtægter og oplysninger om bestyrelse.
For medlemsskab af SIFA betales årligt et mindre kontingent ud fra antal medlemmer.
Du kan læse mere HER!