Vedtægter for SIFAKLUBBEN

VEDTÆGTER
FOR
seerforeningen
SIFAKLUBBEN

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. oktober 2012
Revideret og vedtaget på generalforsamling 9. april 2014 og 29. april 2015.

§ 1

Foreningens navn er SIFAKLUBBEN.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er udover ved forskellige aktiviteter, arrangementer, og medlemstilbud at skabe glæde, hygge og fornøjelser for klubbens medlemmer, at skaffe økonomiske midler til SIFA (Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg) til idrætslige, velgørende formål blandt SIFAs medlemsklubber.
Formålet er ikke udelukkende at spille bingo.
Efter bestyrelsens skøn overfører foreningen økonomiske midler til SIFA, således at SIFAs bestyrelse træffer bestemmelse om midlernes anvendelse til idrætslige formål efter ansøgning fra SIFAs medlemsklubber eller andre.

§ 3

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen via sekretariat eller hjemmeside.
Ved indmeldelsen udstedes kvittering eller medlemsbevis.
Ved indmeldelsen betales evt. kontingent forud. Kontingentet refunderes ikke ved evt. udtræden.
Evt. kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse.
Evt. udmeldelse af foreningen sker skriftligt, telefonisk eller pr. e-mail til bestyrelsen via sekretariat eller hjemmeside.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
På foreningens generalforsamlinger har alle medlemmer, der er fyldt 18 år stemmeret.
Ordinære generalforsamlinger indkaldes ved meddelelse på hjemmesiden www.tvbingo.dk mindst 30 dage før afholdelse.
Dagsorden offentliggøres med mindst 8 dages varsel på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).
Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer af foreningen fremsætter begæring herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§ 5

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra foreningens formand
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf samt evt. kontingentfastsættelse
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Evt.

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer udpeges af SIFAs bestyrelse samt 2 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen - alle for et år ad gangen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger af sin midte en formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelsen må ikke påtage sig kautionsforpligtelser for foreningens gæld.

§ 8

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Foreningens reviderede regnskab skal hvert år fremsendes til SIFA.
Foreningen skal ikke have formue, hvorfor bestyrelsen skal overføre disponible midler til SIFA til brug for idrætslige formål, dog således at overførsel sker under hensyntagen til foreningens forsvarlige drift.

§ 9

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af opløsning skal foreningens evt. formue tilfalde SIFA til alment velgørende idrætslige formål.
Dette afsnit 3 kan ikke ændres eller udgå af vedtægterne.

Ovenstående vedtægter er senest revideret på generalforsamlingen den 29. april 2015

Tem Frank Andersen (udpeget)
Formand

Bjarne Falk Andersen (udpeget)
Best.medlem

Lise Pedersen (valgt)
Best.medlem

Steen Mortensen (valgt)
Best.medlem