Nyhedsbrev Maj 2022

Repræsentantskabsmøde 2022

Med knap 90 deltagere repræsenterende omkring 19.000 medlemmer viste SIFAs repræsentantskabsmøde 2. maj 2022 en forening, der er godt på vej tilbage fra coronaens trængsler.

Den skriftlige beretning og regnskabet blev udsendt til medlemmerne, så vi vil nøjes med at referere en smule fra formand Ole Nielsens mundtlige beretning. Centralt i beretningen var en stor tak til de mange frivillige, der med deres utrættelige indsats sørger for, at der er et rigt og varieret idrætsliv i Aalborg Kommune.

Formanden nævnte, at man i Folkeoplysningsudvalget nu skal i gang med at se på en fritidspolitik for de kommende fire år. Og i SIFAs bestyrelse er der fart på et strategiarbejde, der forhåbentlig munder ud i etablering af en række små netværk, hvor nøglepersoner i medlemsklubberne kan lære af hinanden.

Endelig nævnte Ole Nielsen, at der for nylig har været et indledende møde mellem Aalborg Kommune og SIFA med henblik på tilrettelæggelse af Ungdomslegene i 2025, hvor det store arrangement atter vender hjem til Aalborg. Da der er tale om ULs 50 års jubilæum, er vi enige om at skabe en ekstra flot markering af en enestående god idé fostret i Aalborg.

Den skriftlige beretning og regnskabet finder du her.


Bestyrelsen fortsætter

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, havde forud for repræsentantskabsmødet tilkendegivet, at de gerne ville tage en tørn mere. Det havde forsamlingen tillid til, at de hver især magter, så der var genvalg over hele linjen. Også i den kommende periode består bestyrelsen således af Ole Nielsen (formand), Tem Frank Andersen (næstformand), Bjarne Falk Andersen (kasserer), Poul Erik Wagner, Gitte Paulsen, Henriette Holm og Inge Kjær.


Lind Puljen lidt endnu

Efter planen skulle Lind Puljen have været lukket ved årsskiftet, men grundet coronas påvirkning af klubbernes hverdag har vi valgt af forlænge fondens løbetid 2022 med.

Der var deadline for årets første ansøgningsrunde 1. april og vi forventer, at ansøgerne vil få besked inden for et par uger.


210.900 kr. fra TV Bingo Puljen

TV Bingo Puljen uddelte i marts 210.900 kr. til en lang række gode formål. Nævnes kan blandt andet deltagelse i jyske og danske mesterskaber, deltagelse i en gymnastikfestival i Italien, gennemførelse af gymnastikopvisninger, deltagelse i stævner i Danmark og udlandet (blandt andet i Holland og Tjekkiet) samt gennemførelse af træningslejre i Italien og på Mallorca.

I bestyrelsen og sekretariatet undrer vi os jævnligt, når vi læser om denne eller hin klub, der tager til danske eller internationale stævner, men ikke sender en ansøgning til SIFA.
Det er muligt, det ikke er alle klubber og enhver aktivitet, der kan tilgodeses, men vi kan kun opfordre til, at medlemmerne gør forsøget og dermed også kan få økonomisk fordel af at være med i SIFA.


Nye initiativer

Bestyrelsen holdt det længe ventede fysiske strategimøde i begyndelsen af april 2022 og dermed er vi i gang med iværksættelse af de initiativer, vi har drøftet – virtuelt – under coronanedlukningen.
Det glæder vi os til at fortælle mere konkret om, efterhånden som det nye år skrider frem.


Idrætshistorisk Samling

Også den årlige veteransammenkomst i Idrætshistorisk Samling – i daglig tale ”Arkivet” – blev coronaramt, så vi måtte udsætte fra december 2021 til marts i år.
Uanset det uvante tidspunkt var der stor tilslutning og som vanligt blev der spillet bingo med Peter Skram og sunget fællessange.
Årets gæstetale leverede Kirstine Langagergaard fra Aalborg Seniorsport.

Der er sket lidt rokeringer blandt de frivillige, idet vi det seneste år har sagt farvel til John Laden Jensen.
En stor tak for det kæmpearbejde, han har udført for og i ”Arkivet”.
Der er samtidig blevet tilført nyt blod udefra i form af Flemming Gade, som vi byder velkommen til.


Idrætsmødet og DM-Ugen

Ganske snart er Aalborg vært for både den første udgave af DM-ugen og det tilbagevendende arrangement Idrætsmødet.
Der er meget at fortælle om begge arrangementer, men frem for at opsummere her, opfordrer vi til besøg på de relevante hjemmesider: www.dm-ugen.dk og www.idrætsmødet.dk.


De høje skibe kommer igen til august

Som nævnt i nyhedsbrevet i januar 2022 byder dette år på mange store sportslige begivenheder.
En af dem er The Tall Ships Races, der kommer til Aalborg igen i de første dage af august. Arrangørerne har forpligtet sig til at benytte frivillige fra SIFAs medlemsklubber til – mod betaling – at assistere i barer, boder og i arrangementsområdet. Afregning vil ske direkte til de involverede klubber.

Information om de praktiske forhold i forbindelse med dette bliver udsendt, så snart vi har klarhed over arrangørernes procedure.


Danmark – og Aalborg – Mangler

I slutningen af 2021 iværksatte Danmarks Idrætsforbund (DIF) initiativet ’Danmark Mangler’, hvor alle kunne foreslå en ny idrætsfacilitet eller opdatering af en eksisterende i deres nærområde.
Inden for SIFAs dækningsområde er der indkommet 19 forslag, hvoraf de otte er i kategorien ”egne ønsker”, mens resten er afleveret på vegne af en idrætsklub.


Meld benspænd til ministeren

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har gjort alvor af sine tanker om at give foreningslivet mulighed for at melde benspænd til Kulturministeriet.
I en dejlig kortfattet, men præcis pressemeddelelse hedder det:

”Oplever du eller din forening bureaukratiske byrder eller lovgivningsmæssige benspænd?
Så har du nu chancen for at melde dem ind til Kulturministeriet på meldetbenspaend@kum.dk.”

Vi opfordrer alle SIFA-klubber til at fortælle det til Kulturministeriet, hvis de oplever benspænd i det daglige.


Friske medlemstal

DGI har for nylig offentliggjort sin analyse af Bevæg Dig For Livet-medlemstal i blandt andet Aalborg Kommune.
Heraf kan man læse, at det samlede antal medlemmer faldt fra 78.381 i 2019 til 75.873 året efter for så at stige til 77.067, da vi var på vej ud af coronaens skygge.

Medlemmerne fordeler sig med 20.704 i DIF, 10.369 i DGI og 45.994 omfattet af både DGI og DIF.
Også målt på klubber er DIF størst med 140, mens 88 hører under DGI og 130 er med i begge landsorganisationer.

De fem største foreninger i Aalborg Kommune er Aalborg Svømmeklub, LBK-Gistrup, Vikingeklubben Isbjørnen, AKIF – Aalborg Kaserners Idrætsforening og Aalborg Golf Klub.

Målt på idrætter samlet set er der flest medlemmer inden for fodbold (14.708), gymnastik (7.893), svømning (6.002), fitness (5.175) og golf (5.059). Derefter kommer badminton, håndbold, skydning og ridning.

Mens disse tal altså er Bevæg Dig For Livet-tal, forventes den endelige opgørelse for Aalborg Kommune at foreligge senere i denne måned.


Krigen i Ukraine

Den ulykkelige situation i Ukraine påvirker også SIFAs medlemsklubber.
Måske ikke så meget endnu, men det skal nok komme.
Aalborg Kommune modtager nemlig et betydeligt antal flygtninge fra Ukraine og som et led i at skabe en tålelig hverdag for dem, er det vigtigt, at idrætsklubberne er klar til at tage imod.
Og det er de.
Allerede umiddelbart efter invasionen af Ukraine modtog vi henvendelser fra medlemsklubber, som gerne vil give en hånd og flere har meldt sig siden – både til kommunen og til os.

Først og fremmest: Det er dejligt, at mange er klar til at hjælpe.
Fra Aalborg Kommune hører vi dog, at det netop nu handler allermest om at skabe lidt ro omkring flygtninges situation, hvilket ikke mindst skal ske ved at finde permanente boliger til dem.
Først derefter giver det mening at få dem ud i vores foreninger.

Aalborg Kommune har en hjemmeside med svar på nogle af de mest gængse spørgsmål i relation til flygtningene – se mere på https://www.aalborg.dk/integration/krigen-i-ukraine-qa