Referat af repræsentantskabsmøde 2020

SIFAs formand Keld Jensen (KJ) bød velkommen til de fremmødte idrætsledere – beklagede mødets forudsætninger, men var trods alt glad for at vi endelig kunne afvikle mødet med de Coronarelaterede begrænsninger…

1. Valg af dirigent

KJ foreslog på bestyrelsens vegne Thomas Schultz (TS).
Han blev valgt med applaus – uden modkandidat.

Dirigent Thomas Schultz – takker for valget – og konstaterer, at indkaldelse med dagsorden var blevet mailet ud rettidigt – hvorfor forsamlingen var indkaldt lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Også udsendelse af beretning med regnskab blev konstateret udsendt rettidigt.

Han oplyste, at 40 klubber var repræsenteret og at der var 46 stemmeberettigede til stede. Desværre var der sneget en lille trykfejl ind i antallet af klubber – da det rigtige tal var 25, men antallet af stemmeberettigede var korrekt – altså 46 – i alt var der 50 mødedeltagere.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

KJ: ”Corona får os til at savne foreningsfællesskabet”
”Savn af fællesskab i foreninger bør få os til at indse, hvor vigtigt det egentlig er. Derfor skal det styrkes, når krisen er ovre.
Når vi er kommet ud på den anden side af denne alvorlige krise, vil det være oplagt at styrke foreningslivets position i samfundet.

Coronavirussen viser med al tydelighed den fundamentale sammenhængskraft, den lokale forening har.

Familien, som har sin daglige gang i den lokale klub, er nu afskåret fra det sociale samvær, der fylder så meget i alle klubber. Det gælder for de talentfulde spillere i min klub og i samme grad for pensionisterne, der spiller badminton en gang om ugen.

Børn og unge over hele landet bliver rastløse i denne tid uden faste rutiner.

Nogle gange bliver klubberne skudt i skoene, at træning 4-5 gange om ugen er for meget. Men hvis alternativet er, som vi oplever det nu, at sidde derhjemme i onlineuniverset, så er sport hver dag jo nærmest paradis.

Fællesskabsfølelsen blomstrer hver uge i foreninger over hele landet. Ikke kun blandt spillerne, men også blandt forældrene på sidelinjen.

Foreningerne har en unik position i samfundet, hvor mennesker fra alle samfundslag lærer de sociale spilleregler i vores samfund.
Det samfundssind, som statsministeren opfordrer danskerne til, lærer alle borgere i foreningslivet. Ikke kun danskerne, men alle nationaliteter fra alle samfundslag.
Her mødes vi nemlig på kryds og tværs og får dermed empati for mennesker, som vi normalt ikke møder.

Når vi er kommet ud på den anden side af denne alvorlige krise, vil det være oplagt at styrke foreningslivets position i samfundet.
Det kræver strukturelle tiltag, så alle befolkningsgrupper får glæde af foreningerne.
Der mangler sportsfaciliteter i de største byer, og mange udsatte familier har ikke midler til at lade deres børn gå til idræt.

Hvis vi kan få alle børn og unge ind i foreningslivet, så forhindrer vi en sundhedsmæssig krise og styrker vores fællesskabsfølelse på tværs af generationer.

Det kunne jeg ikke have skrevet bedre selv, men det er skrevet som et indlæg i Politikens sportsdebat@pol.dk – af Anders Lange, Talentchef U10-13, FC København”

”På DIF’s årsmøde 2020, som blev afviklet i en ”hardcoreudgave” pga. Coronaen fik man behandlet og vedtaget et Politisk Program 2021-2024

I det nye politiske program for DIF 2021-2024 er målsætninger blandt andet:

  • DIF skal være verdens bedste sted at være frivillig.
  • DIF skal være Danmarks vigtigste organisation for børn.
  • DIF skal mindske idrættens klima- og miljøaftryk.

Vision
Idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet –   i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark.

Mission
DIF bevæger Danmark gennem idræt, frivillighed og glæde. I vores mange idrætter og mangfoldige foreningsliv skaber vi store præstationer og sammen- hæng i samfundet.

Ingen kan vist være uenige med disse basale holdninger, og at man har en markant plads hos alle danskere, og at man bevæger disse – det fortæller DIFs tal:

470.000 FRIVILLIGE I IDRÆTTEN 1,9 MIO MEDLEMMER
8.700 FORENINGER OG KLUBBER
90 IDRÆTTER
62 SPECIALFORBUND


Spændende bliver det også som nævnt i den skriftlige beretning, hvordan tilsvarende tal vil se ud i 2021.

Indtil kloden gik i sort, var der flot opbakning til ”Bevæg dig for livet”, hvor Aalborg er en af de kommuner landet over, der har gjort det allerbedst.

Aktiviteterne har qua forbud, restriktioner og manglende tilbud naturligvis gjort det svært at agere og manøvrere i vore mange foreninger.

Nu er det meste lukket op, meget stadig på klem, så herfra skal det lyde: Grib de chancer i får, men gør det stadig forsvarligt og ansvarligt.

Det skal ikke være i Aalborg man udstikker ”dummebøder”.

Er der tvivl om den sportslige åbning, afvikling og råderum, så spørg jeres forbund.
Er der tvivl om åbningen og anvendelsen af faciliteter, så spørg kommunen.

Vi har set professionelle idrætter, tvunget af manglende omsætning, skære og omlægge deres organisation, hvilket måske også kunne være hensigtsmæssig i den frivillige foreningsverden.
At benytte denne ufrivillige timeout konstruktivt.
Måske til at tjekke om man kan efterleve DIFs hensigtserklæring:

Good governance og ansvarlighed i idrætten
Idrætten har markant indflydelse på samfundet, og det vil vi også sikre, at den har i fremtiden.
Det stiller klare krav til idrættens organisationer om ordentlig- hed, ansvarlighed og troværdighed.
DIF, forbund og foreninger skal basere sig på åbenhed, gennemsigtighed og demokrati.
God ledelse er fundamentet for fortsat udvikling og anerkendelse i samfundet.

Tjek SIFAs hjemmeside, hvis du er i tvivl om, jeres forening er opdateret på Good Governance…”

”Det får mig til at nævne, at der i flere foreninger inden for de seneste par år har udspillet sig scenarier og kriser, der koster god energi, og hvor fællesskabet går fløjten.
Kamppladsen er primært flyttet til de sociale medier, hvorfra man uden blusel lægger gift ud, som man nu synes, det passer til sine holdninger.
Hvem gider at være frivillig i en sådan verden, så kære foreningsledere, og ikke mindst kære udøvere og medlemmer, pas godt på de frivillige.
Kæmp jeres kampe med åben pande… inden for ringen… inden for det demokrati og den åbne dialog, vi hylder i foreningerne.

Idrætsskoler skal være fyrtårne for bevægelse
Med ophøjelsen af idræt til eksamensfag og et krav om 45 minutters bevægelse om dagen satte folkeskolereformen de danske skoleelever i bevægelse.
Den har i den grad været svær at løbe i gang.

For at hjælpe skoleledelse og undervisere på vej, har DIF, Team Danmark og VIA University College indført såkaldte Idrætsskoler.

Nymarkskolen i Slagelse blev som den første skole i landet certificeret i begyndelsen af 2020.
Idrætsskolerne har minimum fem timers idrætsundervisning om ugen, og samtidig sker der et kompetenceløft af lærerne i idrætsfaget.
Svendborg Kommune har i flere år praktiseret seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 0.-6. klasse.

Der er foreløbig otte idrætsskoler på vej, hvoraf de 5 i Aalborg. De skal ikke blot løfte bevægelsesglæden på den enkelte skole, men også fungere som fyrtårne for bevægelse i lokalområdet.

Danmarks otte Idrætsskoler:

  • Nørrevangsskolen, Randers
  • Nymarkskolen og Vemmelev Skole, Slagelse
  • Aalborg: Tornhøjskolen og Sønderbroskolen, der har skudt arbejdet i gang, og dertil kommer så: Sulsted Skole, Ulsted Skole og Nøvling Skole

Stor ros til DIF og DGI, der har taget fra for idrætten i disse Corona-tider, og hvorfra udviklingen nu skubbes fremad dygtigt og visionært.
Store tanker og effektiv handling for udviklingen i Dansk Idræt… tak for det og tillykke med det.
SIFA er glade for at være med på holdet.

Med alle de mange aflysninger, udskydelser, direktiver og restriktioner ser vi et nyt liv og et travlt efterår ude i foreningerne, og allerede nu ”truer” et ikke mindre hektisk 2021, hvor kalenderen allerede nu lyser rødt…

Til alle jer i foreningerne:
Lad os alle begejstres, lad igen ”kunderne strømme ind i biksen” for glæden og længslen og nødvendigheden efter idrætten og fællesskabet har aldrig været større…

Tak for ordet…”

TS konstaterede, at der ikke var kommentarer til hverken bestyrelsens mundtlige eller den udsendte skriftlige beretning… – og kunne dermed konkluder – at beretningen kunne godkendes!

Dirigent gav herefter ordet til Christian Pedersen, Danmarks Idrætsforbund (CP), som begrundede hans tilstedeværelse med, at han havde den store ære at skulle overrække dansk idræts allerstørste hædersbevisning – nemlig DIFs Ærestegn – til afgående formand Keld Jensen.
CP remsede Kelds imponerende CV op og krydrede det med: …”derudover er Keld et godt menneske, som folk meget gerne tilbringer tid sammen med!”

Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund sætter DIFs Ærestegn i Keld Jensens revers – og han modtog flere minutters stående applaus fra hele salen..

Så var det tilbage til dagsordenen og Bjarne Falk Andersen (BFA) fik ordet.


3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

– herunder fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA samt fastsættelse af det årlige medlemskontingent.

BFA
gennemgik den finansielle rapport med fokus rettet på hovedtallene i årsregnskabet.

Årets resultat før tilskud, uddelinger og gaver mv. til klubber udviser et overskud på 3.200 t.kr. mod et overskud i 2018 på 1.832 t.kr.

Årets resultat er positivt påvirket af kursstigning på foreningens værdipapirer 1.286 t.kr., og er positivt påvirket af, at skyldige gevinster for tidligere år er tilbageført.

Til klubberne er der i regnskabsåret i form af tilskud, gaver og uddelinger mv. udbetalt 2.085 t.kr. mod 2.028 t.kr. året før, hvorefter beløb overført til resultatdisponering udgør 1.114 t.kr.

Fremtiden
Lovgivningens tiltag på hvidvaskområdet, og senest krav om at spillerne skal fastsætte et loft for indsatsen på deres spillekonto, har en markant negativ effekt på indtjeningen fra Onlinespil og TV-Bingo.

Dertil kommer, at der fra 2021 er varslet en stigning på 40% på afgiften til Staten. Dette anslås til en årlig merudgift for SIFA på 600 t. kr.

Forudsætningen for en anstændig fremtidig indtjening på spilaktiviteterne forudsætter derfor en væsentlig stigning i spilomsætningen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.

TS
takkede for gennemgangen og spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, og det blev enstemmigt vedtaget.


4. Behandling af indkomne forslag

TS konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.


5. Valg af formand

Den nuværende formand Keld Jensen (KJ) ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog i stedet Ole Nielsen – og han blev valgt – uden modkandidat.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Inge Kjær, Visse IF og Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub, som begge gerne modtog genvalg.
Da Ole Nielsen tidligere blev valgt til ny formand – skulle der vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslog i stedet Henriette Holm, Hals Forenede Sportsklubber(HH).

TS spurgte om – HH var til stede – og om hun ville fortælle lidt om sig selv?

Hun fortalte at hun er 48 år, har været både aktiv og leder i mange forskellige sportsgrene og -klubber, bl.a. har hun siddet i bestyrelsen for Hals Forenede Sportsklubber siden 2012, heraf de sidste 3 som formand – civilt er hun skolesekretær på Gandrup Skole.

TS spurgte om der var andre kandidater?
Da det ikke var tilfældet var alle 3 valgt – uden modkandidater…


7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

På valg var Claus Tommerup Sørensen, Svenstrup Godthåb IF – som gerne modtog genvalg, og da der ikke var nogen modkandidat, var han dermed også valgt.


8. Valg af 2 revisorer

På valg var Gitta Thorup Sørensen, IH Aalborg og Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub – begge var klar til genvalg – og da der ikke var andre kandidater, var de dermed genvalgt – uden modkandidater.


9. Valg af 1 revisorsuppleant

Da den seneste valgte suppleant Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub er blevet indkaldt som revisor – skulle der være nyvalg – og bestyrelsen foreslog Karsten Eriksen, Cykelglæden – og da der heller ikke her var andre kandidater, var han dermed valgt – uden modkandidat.


10. Eventuelt

Brian Rubæk
, Five O’Clock spurgte om – hvor mange klubber man har – hvor der er over 1.000 medlemmer…

Søren Larsen, SIFA
oplyste, at der ikke umiddelbart var et præcist antal, men at det selvfølgelig kunne findes.

De kommer her:

Kontingent/stemmer:
66 klubber med op til 100 medlemmer:                   Kr.    400 (1 stemme)
77 klubber med fra 101 til 300 medlemmer:           Kr.    600 (2 stemmer)
35 klubber med fra 301 til 500 medlemmer:           Kr.    800 (3 stemmer)
21 klubber med fra 501 til 1.000 medlemmer:        Kr. 1.000 (3 stemmer)
13 klubber med over 1.000 medlemmer:                 Kr. 2.000 (3 stemmer)

Til slut takkede ON for valget til formand, ligesom han på bestyrelsens vegne rettede en stor tak til KJ  for hans mangeårige arbejde for idrætten i Aalborg.
Også SIFA havde en særlig hæder til den nu tidligere formand, idet ON sagde:

”Det blegner jo lidt i forhold til den hædersbevisning, du fik i starten af mødet, men vi vil meget gerne udnævne dig til æresmedlem i SIFA – som endnu en påskønnelse af det store arbejde, du har gjort for idrætten i Aalborg”.

Ole Nielsen, nyvalgt formand for SIFA (th), overrækker afgående formand Keld Jensen SIFAs Æresmedlemsdiplom og -nål. Helt tv ses dirigent Thomas Schultz.

Herefter modtog KJ endnu en stående applaus fra salen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden – og hermed var repræsentantskabsmødet afsluttet – og SIFA havde fået sit 18. Æresmedlem.

KJ greb dog mikrofonen og takkede Thomas Schultz for indsatsen og overrakte ham den efterhånden legendariske flaske Harald Jensen som belønning.

Aalborg, den 25. august 2020

Thomas Schultz

Dirigent

Referent: Søren Larsen