Repræsentantskabsmøde 2016

SIFAs formand Keld Jensen (KJ) bød velkommen til de fremmødte æresmedlemmer, idrætsledere og gæster – han gav derefter ordet til afdelingsdirektør Steffen Glarbjerg, som motiverede for og overrakte Nancy Moos, Aalborg Damemotionsklub årets idrætslederpris + rejselegat fra Spar Nord på kr. 10.000.

Årets Talent pris uddeles ved en senere lejlighed.

1. Valg af dirigent

KJ foreslog – traditionen tro – på bestyrelsens vegne Peter Ross Jensen (PRJ).

Han blev valgt uden modkandidat.

PRJ startede med at takke for det ærefulde hverv.

Hans første opgave var at konstatere om repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

Her står der i § 9, at ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes i maj måned og skal indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel – og dirigenten meddelte – at han havde modtaget indkaldelsen den 2. april 2016 – så det betragtes som værende i orden.

Han fortalte også, at indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvem der er på valg – og det var også i orden.

Derfor konstaterede han, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

Dirigenten forespurgte forsamlinger – om der var indvendinger til dette – hvilket ikke vat tilfældet.

Han forsatte derefter med nogle praktiske oplysninger:

” I § 9 afsnit 3 står der, at repræsentanter, der møder med skriftlig fuldmagt fra deres forening, samt siddende bestyrelses­medlemmer, har hver én stemme.

I § 8 står, at man kun kan afgive stemme ved personligt fremmøde.

I § 14 står, at det reviderede regnskab skal udsendes til repræsentantskabet senest otte dage før repræsentant­­skabsmødets afholdelse.

Jeg har set en dato, der hedder den 19. april 2016 – så det ses også som værende i orden.

Der skal også føres en protokol – det gør Søren Larsen – og i den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at mødet optages på ”bånd” – af hensyn til den protokol, som skal udarbejdes.

I vedtægterne står også, at dirigenten bestemmer afstemningsmåden – dog med visse begrænsninger – vi ser hvordan det forløber og tager den derfra.

Jeg har nedsat et stemmeudvalg bestående af Jørn E. Hansen, Triton – Søren Toft, SGIF og Bent Brandtoft, AIG.

Der var 77 stemmeberettigede – fra 48 klubber – til stede, og der var i alt 117 tilstedeværende på mødet.

Disse var ordene – og jeg skal gå videre med dagsordenens Pkt. 2: Bestyrelsens beretning til godkendelse – og jeg skal give ordet til Keld Jensen (KJ) – for bestyrelsens mundtlige beretning. ”

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

KJ: ”På DIF’s årsmøde i lørdags var det for første gang i flere år ikke idrættens minister, kulturministeren, i dette tilfælde Bertel Haarder, men derimod skatteminister Karsten Lauritzen, der var gæstetaler.

Økonomien er mantraet.

Det fortæller noget om DIF og SIFA’s fælles hverdag og vores uafklarede verdener.

Målestokken er en ganske anden, men for DIF, DGI, Firmaidrætten og Hestesporten kendes endnu ikke de offentlige rammer og midler, for livet fremover.

De er dog lovet en afklaring inden sommerferien.

Lige nu samles, udtages og kvalificeres de sidste i truppen til OL i Rio.

Der er pres på… ikke blot hos de potentielle deltagere, Team Danmark, DIF, i specialforbundene og ude i klubberne.

I i klubberne og vi i SIFA… som også er jer – har via partnerskabet med Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg en kæmpeandel i den største Aalborgdelegation til et OL nogensinde.

Vi har sammen investeret dels i uddannelse, træning, træningsophold, rejser til mesterskaber, landsholdsdeltagelse m.v.

Og det har ”battet noget” takket være vores økonomi, og ”man kan ikke slibe uden vand”….

På årsmødet hos DIF vedtog man ny Støttestruktur pr. 1. januar 2018: ”Mere idræt for pengene” – og vi kan ikke være mere enige – udarbejdet i samarbejde med brugerne, her repræsenteret af 9 forskellige specialforbund.

Formålet er at mindske bureaukratiet og styrke idrætten ude i foreningerne.

Det er nyt, og det er godt nyt.

Dels at man ikke blot udsteder doktriner, men at der lyttes, dels at besværlige administrationsgange forsvinder.

Midlerne vil således fremover blive fordelt med 40 % grundstøtte til drift af organisationen og basisaktiviteter i de enkelte specialforbund.

55% gives som ”strategisk støtte” til udvikling og realisering af målsætninger i DIF’s politiske program.

Alle specialforbund skal have en 4-årig strategiaftale med DIF.

Endelig vil der være 5% til initiativstøtte til mere kortsigtede ”forsøg” og initiativer.

Jeg vil ikke begive mig længere ind i den vedtagne Støttestruktur, men blot glædes over at ”plejer er død”.

Nu er det mere åbent ”hvad man vil” end ”hvad man var”.

Også med DGI lever man i et mere ”åbent forhold”.

Flere idrætsgrene arbejdes sammen og flere følger efter.

Synergien giver bedre økonomi, flere ledere og bedre tilbud og tilgængelighed.

Visionen med DGI tæller også, at man vil indgå aftaler med alle landets kommuner bl.a. omkring faciliteter. Det bliver spændende at følge.

Her håber en enig gruppe af Regionsrepræsentanter for idrætsrådene, at man vil tage os alvorligt, at trække på vort lokale kendskab til muligheder og behov, at bruge vort netværk.

Finansministeriets udløbere influerer naturligvis også på Aalborg Kommunes ageren.

Her fik vi ved god fælles hjælp og stor solidaritet på hele fritidsområdet udmøntet et 2016-budget med lempelige beskæringer.

Vore politikere har allerede været i træningslejr med henblik på budget for 2017.

Jeg ved, at der som udgangspunkt skal findes 1% på fritidsområdet, men også ”at de vil mildne luften for de klippede får”.

En sparerunde vi nok desværre må vænne os til også i årene fremover.

Heldigvis går foreningernes verden ikke i stå, ved disse mindre ”knolder på banen”.

Kreativiteten er stor og viljen endnu større, så udviklingen af og i foreningerne er ustoppelig.

Vi ser nye foreningstyper, nye i idrætten.

E-sport som afdeling i en fodboldklub, streetsport i alle afskygninger, der pludselig er en forening, en enorm tilgang af autonome… mountainbike, løbesko, våddragter, havkajakker….

Heldigvis har vore politikere mod og ansvarlighed til stadig at igangsætte større visionære projekter med afsæt i idrætten, også uden at vi glemmer en ajourføring af de mere ydmyge ønsker, idéer og tanker, som løbende tilgår vort fantastiske Prioriteringskatalog.

På trods af den massive fremgang som idrætslivet udenfor foreningerne oplever i de førnævnte tiltag, så er der også fremgang hos os i foreningerne… pæn fremgang, så tillykke med det til os alle.

Således godt at konstatere, at de medlemstab, der var spået pga. Skolereformen, aldrig er blevet realiseret.

Til gengæld må vi også konstatere, at det kæmpe potentiale, der er skolereformen heller ikke er indfriet.

Som DIF’s formand Niels Nygaard diplomatisk nævnte det på årsmødet: ” Vi ser gerne flere engagerede skoleledere i forhold til bevægelse”.

I DIF’s nye støttestruktur indgår for øvrigt, at fra dens ikrafttræden 1. januar 2018 tæller alle medlemmer ens – uanset alder, hvilket er nyt i forhold nuværende, som i højere grad tilgodeser børn og unge.

Set i sammenhæng med DIF/DGI visionen 25-50-75 eller ”Bevæg dig for livet” giver det god mening, da hensigten jo er, at få flere voksne til at dyrke idræt.

At Seniorsegmentet er attraktivt ses ved, at visionen bl.a. satser på 40.000 nye ”gamle” i foreningerne via foreningsbaserede motionscentre inden 2025.

Jeg håber – I er klar!”

PRJ:

”Vi har således formandens og dermed bestyrelsens mundtlige beretning samt den skriftlige beretning, som er udsendt – og de 2 ting tilsammen – er man velkommen til at komme med indlæg om, spørgsmål eller debat.

Jeg vil meget gerne have, at I siger navn, klub og tilhørsforhold af hensyn til referatet.

Er der nogen, der ønsker ordet til bestyrelsens beretning?

Er der nogen, der ønsker ordet til best….

I hørte godt, hvad jeg sagde – ikke?

Jeg troede lige, at det var slukket heroppe…

Det ser ikke ud til at være tilfældet!

Hvis ikke det er tilfældet, så skal jeg høre om der er indvendinger mod at beretningen godkendes – såvel den skriftlige som den mundtlige?

Det er ikke tilfældet…

Så er de godkendt!

 

Denne meget korte debat bevirker, at jeg allerede nu kan forudskikke, at når vi ned til dagsordenens Pkt.4 – der har vi ikke indkomne forslag – så der har jeg tilladt mig – i samråd med bestyrelsen – at foreslå at der kommer 3 indlæg af kortere varighed der.

Så ved I det – men vi går videre til dagsordenens Pkt. 3:

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

herunder fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA samt fastsættelse af det årlige medlems­kontingent – Begge dele foreslås uændrede…

Herefter gav han ordet til SIFAs kasserer Bjarne Falk Andersen (BFA), som gennemgik hovedtallene i årsregnskabet med et Power-Point-show.

Resultatet før tilskud og uddelinger siger kr. 2,414 mill, – mens der er uddelt kr. 1,577 mill.

Overførte henlæggelser fra tidligere år siger kr. 779 tusinde – det giver så kr. 1,615 mill. til disposition før henlæggelser.

Man har valgt at henlægge kr. 1,611 mill. – og med de 14 t.kr. der var disponible 1. januar 2015 – blive den disponible kapital pr. 31. december 18 t.kr.

BFA foreslog også en fastholdelse af både indskud- og kontingentsats.

PRJ takkede for gennemgangen af regnskabet – og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Jørn E. Hansen, Triton:

”Jeg har et par små spørgsmål (det første var, om der var Cheerleaders tilstede – men den vælger referenten at lade ligge…J).

I regnskabets side 10 er der noget, der hedder regnskabsmæssig assistance – det var forrige år 5.350 kr. og nu er det 53.750 kr. – det er en stigning på 1.000 %!

Det vil jeg egentlig godt høre lidt nærmere om!

Stigningen på formandens honorar er 0,7 % – det kan jeg ligesom bedre godtage – uden kommentarer.

På side 12 kan man se, at der i note 5 er at der er en saldo til Ungdomslegene ved årets begyndelse på 100 t.kr. – der er brugt 0 kr. – står der – man har henlagt 176 t.kr. – så er der 276 t.kr. til at bruge til UL!

Så vidt jeg har forstået – så er UL blevet afholdt i 2015 – og hvis jeg læser regnskabet rigtigt igennem – så har det givet en indtægt på de 176 t.kr. (det kan I se på side 7) – skulle vi så ikke holde det noget oftere – så det kan give flere penge i kassen?

Jeg vil godt lige have en forklaring på disse tal…”

BFA:

”Du spurgte til udviklingen af regnskabsmæssig assistance i note 1 på side 10 – det der faktisk sker – er at tallet i 2014 ikke er korrekt – der mangler at blive hensat ca. 25 t.kr.

Da de ikke var afsat i 2014 – så er det klart at de kommer til at belaste 2015 – i det man ultimo 2015 også afsætter udgifterne til 2015.

Så 2014 er en lille regulering vedr. 2013- og 2015 indeholde både udgiften for 2014 og 2015.

Med hensyn til henlæggelser note 5 på side 12 – da vi sad og udarbejdede regnskabet for 2015 havde vi forventet at vi skulle bidrage med penge til udgifter til UL på 100 t.kr. – da vi så får det hele gjort op – så har man været så dygtige til at holde udgifterne i ave – at det rent faktisk udviser et overskud på 176 t.kr.

I det overskud indgår der også et tilskud fra Aalborg Kommune – derfor er vi pligtige til – ikke at beholde de penge selv – men hensætte dem – således at vi kan bruge dem på fremtidige Ungdomslege – både i vores venskabsbyer og her i Aalborg.

Det er baggrunden for den hensættelse.”

PRJ: ”Giver det anledning til yderligere?

Er der andre spørgsmål til regnskabet?

Det ser ikke ud til at være tilfældet!

Regnskabet skal jo godkendes – og skal vi ikke lige se – hvem der kan godkende regnskabet med en håndsoprækning – og når vi siger det så er det også de 2 punkter om uændret kontingent og optagelsesgebyr.

Jeg får lige en markering igen – tak…

Ja tak – er der nogen der stemmer imod godkendelse af regnskabet?

Er der nogen der stemmer hverken for eller imod?

Regnskabet er enstemmigt vedtaget!”

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

PRJ: ”Så nåede vi frem til dagsordenens Pkt. 4 – hvor jeg har oplyst, at der ikke er indkommet forslag – og at vi derfor i stedet har 3 korte indlæg á ca. 5 minutters varighed.”

Herefter holdt Anders Vinther, projektleder hos Aalborg Antidoping – et indlæg omkring antidoping projektet i Aalborg Kommune – ligesom han også promoverede den temadag, som afholdes for klubberne tirsdag den 17. maj. I Nordkraft.

Erik B. Kristensen, afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikter, fortalte om den netop vedtagne Fritidspolitik – og om hvilke konsekvenser, det får ude i klubberne.

Margit Chemnitz, DGI Nordjylland fortalte om den kommende rekruttering af frivillige til Landsstævnet i 2017

Efter disse 3 ekstraordinære indspark hoppede dirigenten igen ind i dagsordenen…

5. Valg af formand

PRJ kunne konstatere, at den nuværende formand Keld Jensen (KJ) var klar til genvalg – og spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater.

Det var ikke tilfældet, og dermed var KJ genvalgt – uden modkandidat.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

PRJ konstaterede, at Per Høberg og Susan Roulund var på valg – og at begge var villige til genvalg – og spurgte om, der var andre forslag til de 3 bestyrelsesposter.

Da det ikke var tilfældet, var begge dermed valgt – uden modkandidater.

 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

PRJ konstaterede, at den nuværende suppleant Rikke Nielsen var villig til genvalg – og spurgte om der var andre kandidater.

Det var der ikke og dermed var Rikke valgt – uden modkandidat.

8. Valg af 2 revisorer

På valg er Inga Højmark – modtager ikke genvalg

– bestyrelsen foreslår Poul Erik Wagner

På valg er Gitta Thorup Sørensen – modtager genvalg

Da der ikke var andre forslag – var begge valgt.

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant

PRJ konstaterede, at den nuværende suppleant Claus Pedersen, Triton var villig til genvalg.

Han blev også enstemmigt valgt – uden modkandidat.

10. Eventuelt

PRJ spurgte om der var nogle – der ønskede ordet under eventuelt?

Mads Duedahl, Rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen:

”Mit navn er Mads Duedahl – jeg er Sundheds- og Kulturrådmand i Aalborg – eller som Keld (KJ) ynder at kalde mig – sportens og idrættens rådmand.

Det kan jeg godt li’ – når han gør det.

Nu har jeg været fungerende rådmand i snart 2½ år – og jeg følte mig lidt inspireret til lige at tage ordet for bare lige at fortælle lidt om, hvordan det føles at være rådmand.

Jeg kan sige – at være rådmand for idrættens verden derude – hvor I alle er – det føles bare rigtig, rigtig godt!

Jeg vil gerne sige mange tak til alle jer, jeg møder derude, for den velvilje, I altid viser, når vi kommer forbi.

Fordi I altid er med og altid er positive i dialogen og altid er med på de idéer – der kommer fra kommunens side!

Det tjener jer til rigtig, rigtig stor ære – og det gør også at vi i Aalborg – sammen – kan skabe nogle rigtig store resultater!

I skal bare vide, at når jeg kommer rundt i landet – så siger alle folk altid: ”Hvor går det godt på idrætsfronten og på foreningsfronten i Aalborg – hvor har I mange fantastiske faciliteter – hvor skaber I mange unikke resultater” – og der vil jeg bare sende æren videre til jer, for det har jo slet ikke noget med mig at gøre – det er jo alle jeres indsatser – det er jo ildsjælene, det er trænerne, det er lederne, der skal have den store ros!

Tak for den store indsats I laver derude! J

Det er helt unikt! J”

”Så vil jeg gerne lige rette opmærksomheden på – og sende en stor tak til SIFA – både for jeres arbejde – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer – det skal I vide alle sammen – men specielt den kontingentpulje, som I har sat i søen nu.

Det synes jeg er helt fantastisk!

Det viser at man ikke bare kærer sig om idrætsforeningerne i Aalborg, men også viser noget så unikt, som samfundssind.

Kontingentpuljen – den handler om – at de mange nye, der kommer til vores by udefra –  som er på flugt fra en verden, der er i brand – de også får muligheden for at blive hjulpet ind i idrættens verden.

Der kan være barrierer i forhold til økonomien, og der støtter SIFA op – og det er altså helt fantastik – så mange tak for det.

Jeg tror personligt på, at der er mange ting, man kan gøre for at integrere – men noget af det der virker… på nationalt plan – der siger de jo altid, det er arbejdslivet – det handler om at komme ind på arbejdsmarkedet – men jeg tror på at foreningslivet kan integrere rigtig, rigtig godt.

Det er her ude, hvor vi har de frivillige, men forpligtende fællesskaber, derude man kan lære noget – i omklædningsrummet sammen med de andre, i dialogen, i foreningsarbejdet – man kan lære noget om den kultur, vi kalder danskhed, og jeg er sikker på – at hvis I hjælper og bakker op, så kan vi komme rigtig godt på vej her i Aalborg med at skabe en unik model for, hvordan vi integrerer alle de nye, som har lyst til at være en del af vores fællesskab.

Nu stiller SIFA så 250 t.kr. til rådighed – er det ikke korrekt Keld?

Det er rigtig flot at stille det til rådighed – men det er klart at når kontingentet er betalt, og man måske har fået lidt ekstra til fodboldstøvlerne – så er det jo op til jer ude i klubberne og tage skeen i egen hånd og sikre de får en god modtagelse.

Så jeg håber på, at I alle sammen bakker op om det her koncept og hjælper alle de nye aalborgensere med at føle sig vel modtaget i vores kommune…

Det vil jeg i hvert fald være et rigtigt stærkt signal at sende!

Det var egentlig talt, det jeg ville sige, men jeg vil også lige sige tillykke til Nancy – jeg håber – at du kan komme hjem på cyklen J og så vil jeg gerne lige – til Inga – sige tak for en helt unik indsats du har leveret – jeg kan jo ikke helt forstå at sådan en ung pige som dig – går allerede nu, men så hørte jeg så, at du har været en del af bestyrelsen siden 1981 – og da jeg selv er født i 1984 – så tænkte jeg at det måske var ved at være på tide – at du også skulle trække dig lidt tilbage – så tak for indsatsen.

Også tak for jeres tid til at lytte på mig – jeg synes det er helt fantastisk at være en del af det fællesskab, som idrætten er i Aalborg – TAK!”

PRJ: ”Tak til rådmanden – er der andre der ønsker ordet?”

KJ: ”Tak for valget – jeg skal gøre mit ypperste! – så er man ikke forpligtet udover det!”

Inga slipper altså ikke så let – hun er stadigvæk en del af mange ting – tidligere bestyrelsesmedlem, tidligere kasserer, nuværende æresmedlem, udsendt medarbejder i SIFAs Idrætshistoriske Samling, men nu stopper hun så som revisor.

Hun har altid siddet der – lidt som jeg ser det for mig i Fyrtøjet – den der store hund, der sidder oven på kassen – men du er meget kønnere Inga – det er rigtigt – du ligneren stadigvæk sådan en vårhøne – men du har valgt at droppe den del af det – og helt i orden – jeg er sikker på at Jørgen derhjemme – han vil synes om at blive serviceret lidt højere.

Inga: Tak for indsatsen!”

KJ overrakte blomster til Inga – der samtidig modtog forsamlingens velfortjente og anerkendende applaus.

”Og nu er du ikke længere i stand til at holde øje med om den (buketten), er ført ind i regnskabet…”

”Jeg skylder også lige at sige tak til min bestyrelse – kig godt på dem – de har gjort det så sindssygt godt.

De er jo folk fra vores fælles foreningsmiljø – de har alle sammen et job – de varetager i deres foreninger og som det er med dem heroppe – de har flere – også i den samme forening – men også i andre foreninger – i andre sammenhænge, alligevel så gider de det her – og jeg skulle hilse og sige: I kan ikke få noget, der er ret meget bedre – de er så skarpe – måske sommetider lige skarpe nok.

Vi kan i hvert fald have nogle helt fantastiske diskussioner om, hvordan tingene skal være, og det er jo simpelthen så positivt.

Vi skal skønne på dem – så – fra mig i hvert fald – en stor tak til bestyrelsen for arbejdet – og held og lykke med den næste periode.

Tak skal I have!”

PRJ: ”Vi er stadig under Pkt. 10 Eventuelt – og der er mulighed for flere bemærkninger og kommentarer – hvis der er nogle, der har lyst…!

Det ser ikke ud til at være tilfældet!

Så vil jeg som Repræsentantskabets dirigent konstatere at dagsordenen er behandlet – fra 1-10 – og takke for indlæg og sige tak for tilliden!”

Efter dette takkede KJ dirigenten for hans indsats med på suveræn vis at styre os igennem repræsentantskabsmødet – og kunne meddele at aflønningen (som ikke modregnes i pensionen), som vanligt en fl. Harald Jensen og et par kasser golfbolde – som vi har valgt at kalde almennyttige – da det jo er alle andre der finder dem!

Han takkede alle de fremmødte og udbragte – traditionen tro – et leve for SIFA – med SIFA-hurra’et – 3 lange + 3 korte – efterfulgt af SIFA, og dermed var SIFAs repræsentantskabsmøde 2016 afsluttet.