Coronavirus/COVID 19 – Retningslinjer fra Aalborg Kommune – opdateret 15. maj

Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, frivillig sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.
 

Vedr. anvendelse af fritidsfaciliteter/klubhuse.

Vi er bekendt med at der er en række divergerende udmeldinger fra centrale myndigheder omkring anvendelsen af de indendørs fritidsfaciliteter/klubhuse.

Vi arbejder på at få en endelig afklaring på dette område hurtigst muligt. Så snart en afklaring foreligger, så vil I høre fra os.


Indtil da er det fortsat gældende at;

Aalborg Kommune har valgt, at følge den ”Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DBU” (LÆS HER).

Derfor vil klubhuse, omklædningsfaciliteter og toiletter fortsat være lukkede og kan ikke benyttes til aktivitet, herunder mødeaktivitet. 
Dette betyder, at der skal klædes om hjemmefra og at der ikke er adgang til toiletter i forbindelse med foreningsaktiviteterne.

Der vil være tilladt adgang for, at foreninger kan hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i disse lokaler ikke tilladt.
Såfremt der er klubber, hvis redskaber og materiale ligger i tilknytning til en skole, er det klubbens eget ansvar at koordinere med den pågældende skole vedr. adgangsmuligheder. Vi håber på jeres tålmodig og respekterer ovenstående.


Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef


Som I er bekendt med, så følger Aalborg Kommune de retningslinjer og udmeldinger vedr. Corona-Krisen, der kommer fra de centrale myndigheder.

Vi har senest den 22. april 2020 informeret om udmeldinger vedr. konsekvenserne for de kommunale faciliteter og for aktiviteterne i foreningslivet på grund af Corona-virus situationen.

På baggrund af Statsministerens udmelding omkring 2. fase for genåbning, vil vi i dag gerne supplere med følgende vigtige beskeder:

 1. Yderligere åbning af udendørs faciliteter, herunder fodboldbaner for foreningsbrug
   
  Ovennævnte betyder, at der bl.a. kan opstartes flere udendørs foreningsaktiviteter, herunder fodboldaktiviteter på Aalborg Kommunes udendørs arealer – herunder fodboldbaner, som Park og Natur meddeler er klar til ibrugtagning.

  Det er dog et krav fra Aalborg Kommunes side, at igangsatte aktiviteter på kommunens udendørsarealer/boldbaner, lever op til den ”Fælles udmelding mellem Kommunernes Landsforening (KL), DIF, DGI og DBU”.
  Dette for at sikre, at de udendørs idræts- og foreningsaktiviteter kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

  I forhold til ovennævnte opfordres foreningerne til at kontakte eget forbund/paraplyorganisation med henblik på eventuelle særlige retningslinjer for den enkelte aktivitet. Dette for at sikre, at aktiviteten lever op til de sundhedsmæssige anbefalinger, herunder antal af deltagere max. må andrage 10 personer.

  Endvidere skal det understreges, at det er den enkelte forenings ansvar, at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til ”Fælles udmelding mellem KL, DGI, DIF og DBU”, herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så alle medlemmer får gavn af genåbningen.

  I forhold til opkridtning af fodboldbaner, så er det foreningens eget ansvar at sikre, at dette udføres i henhold til anbefalingerne i den ”Fælles udmelding mellem KL, DIF, DGI og DBU”.

  ”Fælles udmelding mellem KL, DIF, DGI, DBU” er vedhæftet.

  DBUs anbefalinger kan læses her:
  http://dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf

  For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det må forventes at kommunens folkeskoler vil benytte boldbaner og udendørs arealer i større omfang end normalt. Skoler vil have 1. prioritet til boldbaner og udendørsarealer.

  Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt:
  https://www.dif.dk/-/media/corona/filer/sst_corona_poster_undendors.pdf?la=da
  I kan også læse mere om de retningslinjerne for udendørs aktiviteter, som SKAL overholdes her.

  Klubfaciliteter:
  Aalborg Kommune har valgt, at følge den ”Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DBU”.
  Derfor vil klubhuse, omklædningsfaciliteter og toiletter fortsat være lukket og kan ikke benyttes til aktivitet, herunder mødeaktivitet. 
  Dette betyder, at der skal klædes om hjemmefra og at der ikke er adgang til toiletter i forbindelse med foreningsaktiviteterne.

  Der vil være tilladt adgang for, at foreninger kan hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i disse lokalerne er ikke tilladt.
  Såfremt der er klubber, hvis redskabs- og materiale ligger i tilknytning til en skole, er det klubbens eget ansvar at koordinere med den pågældende skole vedr. adgangsmuligheder.

  De påkrævede ekstra værnemidler i forbindelse med den øgede rengøring af kontaktflader og eventuelle fælles rekvisitter, skal foreningerne selv være ansvarlige for anskaffelsen af.
 2. ”Professionel idræt uden tilskuere”

  Der åbnes for at professionelle idrætsaktiviteter kan genoptages. Afviklingen skal dog ske uden tilskuere og efter bekendtgørelse om professionel idræt, som kommer snarest muligt.

  Åbning for aktiviteter for professionel idræt i Aalborg Kommune skal koordineres med Aalborg Kommune, efter dialog med Danmarks Idrætsforbund og specialforbundene.

Nedenstående er fortsat gældende:

 • Lukning af alle indendørs fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter dog nu frem til og med 7. juni 2020.
   
 • Lukning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. dog nu frem til og med 7. juni 2020.
 • Midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder også frem til og med den 7. juni 2020.
  For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. er der indtil videre forbud frem til den 31. august 2020.
   
 • Hvad angår svømmehaller og fitnesscentre. Så må det forventes, at disse ikke åbner før medio august, i forbindelse med fase 4 i genåbningen.

For foreninger, hvor opretholdelse af dyrevelfærd er påkrævet, vil det fortsat være muligt at tilgå lokalerne i det omfang, det er nødvendigt (akvarieforeninger, brevdueforeninger, rideklubber mfl.). 

Vi forventer naturligvis, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, idebetonede, samråd, frivillige sociale mfl.) følger de gældende regler, samt anbefalingerne fra de store paraplyorganisationer omkring udendørs faciliteter og aktiviteter.

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, så har regeringen lavet er række hjælpepakker som også kan understøtte forenings- og frivilligområdet.

I øvrigt opfordre vi til, at alle til enhver tid følger myndighedernes anvisninger på  https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighedernehttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213485 – samt paraplyorganisationernes hjemmesider.


I forhold til den annoncerede 3. og 4. fase i genåbningen, kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med en konkret udmelding, hvilket vi håber på forståelse for.


Afslutningsvis vil vi gerne kvittere for den store forståelse vi møder hos jer alle. Vi oplever kun, at I alle fortsat tager et stort medansvar og tager situationen alvorligt. TAK for det.

Evt. spørgsmål kan rettes til Park og Natur på tlf.: 99312450 og Fritidsområdet på 99314162.

Sker der nyt vil I blive orienteret.


Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef