Default

Image

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021

SIFAs formand Ole Nielsen (ON) bød velkommen til alle de fremmødte deltagere. Han opfordrede salen til at rejse sig op – og i stilhed mindes - de tidligere bestyrelsesmedlemmer Bruno Schnoor og Jørgen Joker Lund Pedersen, som begge er afgået ved døden i løbet af 2021.

Herefter tog han hul på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
ON foreslog Thomas Schultz – han blev valgt uden modkandidat.

TS takkede for valget – og kunne konstatere at alle tidsfrister omkring indkaldelse, beretning og regnskab var overholdt, bortset fra tidspunktet for repræsentantskabets afholdelse.
Udskydelse af tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabsmødet skyldes COVID-19, og dermed var forsamlingen på trods af denne udskydelse lovligt varslet og også beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
ON glædede sig over, at et stort antal af de flere end 200 medlemsklubber var repræsenteret på mødet og rettede i den mundtlige beretning en tak til de utallige frivillige ledere, der har kæmpet en hård kamp for at få deres klubber til at fungere under ekstremt vanskelige vilkår.
Han nævnte bl.a. at det kun er lykkedes – på grund af den helt særlig indsats, som de frivillige har lavet.
I mange klubber trækkes der - selv under normale omstændigheder - store veksler på netop de frivillige ledere.
Så meget desto mere må man håbe, at de helt ekstraordinære udfordringer under Coronakrisen ikke har belastet den enkelte for meget – og at der fortsat er ressourcer til at se fremad og være klar til at både nyde og yde.
SIFA fornemmer, at det er vanskeligt at rekruttere frivillige i nogle klubber, men generelt er der flot opbakning – og frem for alt stor vilje til at komme i gang igen.
Han pointerede, at det dog ikke rækker med den gode vilje alene – fordi et velfungerende idrætsliv kræver politisk opbakning, hvilket vi heldigvis historisk har haft fra Aalborg Kommune.
Fra de igangværende budgetforhandlinger er signalerne, at politikerne også i det kommende budgetår vil sætte midler af til idrætten – det sætter vi vores lid til også er tilfældet, når de sidste detaljer bliver forhandlet på plads.
Virkelighedens verden er, at et stærkt og velfungerende idrætsliv ikke kommer af sig selv, men fordrer, at gode ord bliver fulgt af økonomisk opbakning.
ON pointerede også vigtigheden i, at SIFA er mere end TV BINGO på trods af, at dette er vores eneste indtægtskilde.
SIFA er også idrætten i Aalborgs talerør overfor politikere og embedsmænd, samt ikke mindst i arbejdet for at skabe Danmarks bedste by at dyrke idræt i.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var kommentarer til hverken den mundtlige eller skriftlige beretning – som dermed var enstemmigt godkendt.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
SIFAs kasserer Bjarne Falk Andersen (BFA) gennemgik på glimrende vis regnskabet for 2020.

Der var ingen kommentarer til regnskabet – som TS dermed kunne konstatere var enstemmigt godkendt.

TS spurgte, om der var indvendinger til bibeholdelse af de nuværende satser for både indskud og kontingent – hvilket ikke var tilfældet – og dermed forsætter de uændret i 2021.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

5. Valg af kasserer
På valg var Bjarne Falk Andersen, Aalborg Chang – han blev genvalgt uden modkandidater.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Tem Frank Andersen, Aalborg Karate Skole, Gitte Paulsen, Lindholm Badmintonklub og Henriette Holm, Hals Forenede Sportsklubber – de blev alle genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg var Claus Tommerup Sørensen, Svenstrup Godthåb IF – han blev genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog Steen Bjerre, Aalborg Fægteklub - han blev genvalgt uden modkandidater.

9. Eventuelt
Fra salen blev der spurgt om Kassereren kunne specificere den store egenkapital?
BFA meddelte at de 9 mill. ikke umiddelbart kan udloddes – de er bundet som grundkapital, jf. vedtægtens § 7.
Den disponible kapital – er selvfølgelig disponibel…
Og henlæggelserne på 7,1 mill. også er disponible til det de er henlagt til.

Herefter kunne TS konstatere, at der ikke var flere kommentarer og konstaterede, at Dagsordenen var gennemgået, og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

ON opfordrede de tilstedeværende klubber til at få søgt de eksisterende Corona-hjælpepuljer, således at der kunne tilføres masser af penge til idrætten i Aalborg – ligesom han endnu engang slog et slag for, at der ikke skulle komme besparelser på idrætten i de igangværende budgetforhandlinger i byrådet.
Han opfordrede også til at støtte op omkring det kommende Folkeoplysningsvalg – således at idrætten kunne blive repræsenteret på passende vis der.
Han nævnte også, at når nu man sammenlignede SIFAs TVBINGO med de store spiludbydere på markedet, så er det måske det vi skal prøve at blive…

Han gav herefter ordet til Allan Kuhn – som jo er projektleder på vores projekt Aktive Fællesskaber – han opfordrede foreningerne til at komme ud af busken – kontakte ham – så han kan komme forbi, få en kop kaffe og lave aftale om - hvilket projekt klubben kan bidrage med.

Slutteligt takkede ON dirigenten for indsatsen og afsluttede mødet med at udråbe et leve – et rigtigt SIFA-HURRA – 3 LANGE, 3 KORTE – og så: SIFA.

Referent: Søren Larsen

Dirigent: Thomas Schultz