Kontingentpuljen

Deltagere i pressemødet den 30. marts 2016 – fra venstre: Denise Bakholm, SIFA – Borgmester Thomas Kastrup-Larsen – Susan Roulund, SIFA – Keld Jensen, SIFA – Poul Erik Wagner, Visitator – John Holm Jensen, Visitator – Henrik Thomsen, Plus Bolig – Rådmand Mads Duedahl.

Puljen er midlertidig lukket – da de indsamlede penge er opbrugt. Vi arbejder naturligvis på at få fyldt depoterne igen! Men der er flere muligheder – se nedenfor…

Aalborg har fået en opgave!

Et stort antal flygtninge er landet i 2015 og endnu flere lander hos os i 2016.

De er heldige at lande her. For her står vi sammen om opgaven.

Alle sejl er sat til for at huse og guide flygtningene til en tålelig tilværelse i et nyt land med en for dem ny kultur. Desværre har man ikke fra statslig side sørget for en økonomi, der sikrer flygtninge adgang til unikke oplevelser, demokratisk dannelse, sundhed og fællesskab… – nemlig via et medlemskab i en forening eller et af vore korps.

Det vil vi i SIFA gerne råde bod på, så vi har ganske enkelt ”ladet hatten gå rundt”, og samlet en pæn pulje penge, hvormed vi kan understøtte et medlemskab samt evt. nødvendigt udstyr til den enkeltes interesse.

Der er ydet tilskud til puljen med beløb fra kr. 10.000,- til kr. 50.000,-, og den vil til stadighed stå åben for nye bidragsydere.

Bidragenes størrelse er solidariske og afspejler, at vi står sammen om projektet.

Puljens størrelse og levetid kender vi af gode grunde ikke – det bliver lidt ”elastik i metermål”.

At der er et behov, det ved vi.

Signalet om at vi står sammen, er vitalt for os. På tværs af forvaltninger, organisationer, puljer og fonde.

Visitationen af emner til puljen ser vi foretaget af en lille snæver håndplukket kreds med kendskab til foreningslivet og de lokale forhold.

Denise Bakholm fra SIFAs bestyrelse, som i forvejen ”sidder lige midt i det hele” qua sit arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, vil fra SIFA være omdrejningspunktet.

SIFAs Kontingentpulje er forankret i SIFA. og har som formål at støtte socialt nye borgere/flygtninge ud i fritidsaktiviteter, så de på lige fod med andre får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

Der vil være mulighed for at dispensere fra reglen om at være ny borger/flygtning, hvis der påvises behov for støtte, f.eks. ved økonomiske vanskelige forhold.

Således kan andre med vanskelig økonomiske vilkår komme i betragtning ud fra en konkret vurdering.

SIFAs Kontingentpulje hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

Gennem et aktivt fritidsliv kan de nye borgere/flygtninge være sammen med andre, børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.

Flygtninge opnår således større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre og dermed skabe bedre muligheder for integrationen i Aalborg.

Download ansøgningsskema i Word
Download ansøgningsskema i PDF!
Samarbejdspartnere om puljen:

Ny samarbejdspartner?

Kunne du/I tænke dig/jer at være med via et tilskud til puljen – stort eller lille – skal det være velkomment…

Download flyer nedenfor og se hvordan du/I kan blive en del af samarbejdet.

Download flyer i PDF!
Andre ansøgningsmuligheder:

Danmarks Idrætsforbund:

IDRÆT FOR ALLE BØRN:
Formål

Puljen har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt.
Det er Guldsmeden Hotels, der med et bidrag på 187.000 kr., gør det muligt for DIF at åbne puljen for ansøgninger igen i år.
Det er Guldsmeden Hotels’ og DIFs holdning, at alle børn skal kunne dyrke idræt i fritiden.
Idræt i foreningssammenhæng åbner op for mange fordele, bl.a. lighed på banen uanset alder, køn, socialklasse eller etnisk tilhørsforhold, og medvirker dermed til sammenhængskraften i samfundet.
Men mange børn står uden for foreningslivet, da deres forældre ikke har penge til at betale kontingentet, ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at forblive en del af idrætsfællesskabet.
Det er denne puljes formål at hjælpe sådanne børn, så de kan blive eller forblive en del af en idrætsforening, og blive ligeværdige, integrerede medlemmer af samfundet.
Det er en investering i vores alles fremtid.
Der er behov for denne pulje, da antallet af fattige danskere stiger år for år, så der i dag er omkring 50.000 børn, der lever under fattigdomsgrænsen.
Kontingentet, der skal betales for at være medlem af en forening, må ikke stå til hinder for, at disse børn kan have et sjovt og berigende fritidsliv.
Børnene må ikke udsættes for ekskludering eller isolation grundet forældres økonomiske formåen.

Støttekonceptet
Foreninger under DIF kan søge puljen til børn eller unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre og herigennem modtage støtte til betaling af barnets kontingent.
Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskabelonen, som sendes til mvh@dif.dk

Ansøgningsskema
Se DIF’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

DGI:

Foreningsliv for alle

Vil din forening invitere børn og unge fra udsatte familier eller nogle af de børn og unge, der kommer til dit lokalområde som flygtninge, inden for, kan du få penge til kontingenter og udstyr fra puljen ‘Foreningsliv for Alle’. Cirka 14.000 børn og unge har de sidste fire år fået økonomisk støtte til kontingentbetaling, udstyr og deltagelse i stævner og lejre fra puljen. 361 foreninger har søgt støtte til børn og unge. En evaluering, som analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight står bag, viser, at 85 procent af foreningerne mener, at ordningen har været afgørende for, at de støttede børn og unge har kunnet deltage i foreningslivet. Se DGI’s hjemmeside – hvor du også kan finde ansøgningsskema…

BROEN Aalborg

Ansøgning generelt

Familien kan ikke selv søge om støtte, hvorfor det er et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra os til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben. Ansøgningen annulleres såfremt barnet ikke er startet til aktiviteten inden 14 dage efter sendt betalingsgaranti.

Ny procedure:

Vores støtte gælder som udgangspunkt for en sæson. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan familien eller klubben gensøge ved hver sæsonstart. Dette gøres blot over mail – det er ikke nødvendigt at sende nyt ansøgningsskema. Der gøres opmærksom på at såfremt der ikke er modtaget genansøgning forbeholder vi os retten til at stoppe betaling og barnet/den unge noteres som passiv hos BROEN Aalborg. Ansøgningen skal udfyldes i et samarbejde mellem kontaktperson og familie via den elektroniske ansøgning herunder.

Støtte til tøj/udstyr og ture/stævner:

Der er mulighed for at søge om tøj/udstyr én gang til et barn – typisk ved første ansøgning. Vi dækker ture/stævner med max 1000 kr. pr barn pr år. Det kan være en dyr tur eller flere billige, men overskrides de 1000 kr. må man selv betale resten.

Barnet/familien

Familien kan ansøge om hjælp til alle familiens børn mellem 6-18 år, dog kan barnet kun få støtte til én fritidsaktivitet. Det betyder, at der skal tages kontakt til BROEN Aalborg via info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet ønsker at ændre fritidsaktiviteten. BROEN Aalborg dækker endvidere ikke udgifter, der har med forældrene at gøre, hvorfor forældrene selv skal betale for egen plads på eventuelle hold, ture/stævner. For at BROEN Aalborg kan støtte flest mulige børn og unge bedes forældrene henvende sig pr. mail på info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet stopper til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten. Hvis familien ikke selv har en mailadresse, skal kontaktpersonen sørge for at BROEN Aalborg får besked omkring eventuelle ændringer eller ophør af fritidsaktiviteten.

Kontaktperson

En kontaktperson er typisk en kommunalansat, herunder eksempelvis en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller lignende, som gennem sit arbejde kender til barnet/familien. Som kontaktperson fungerer du som bindeled mellem barnet/familien og BROEN Aalborg, hvilket betyder, at de frivillige i BROEN Aalborg til hver en tid skal kunne kontakte dig i forbindelse med eventuelle spørgsmål til ansøgningen. Derfor skal du sørge for, at dine kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, er skrevet korrekt i ansøgningen. Derudover er det dig, der vurderer, hvorvidt barnet/familien tilhører målgruppebeskrivelsen. Det betyder, at du har vurderet, at familien ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for barnets fritidsaktivitet, men har behov for økonomisk støtte til at dække fritidsaktiviteten, når du udfylder ansøgningen i samarbejde med familien. Du kan være med til at forkorte ventetiden for det enkelte barn ved at lette arbejdsgangen hos de frivillige, som modtager ansøgningen, hvis du blot sørger for at udfylde hele ansøgningen fyldestgørende, hvilket betyder, at ALLE felter skal udfyldes korrekt. Såfremt ansøgningen ikke er udfyldt korrekt, vil sagsbehandlingstiden trække ud, idet de frivillige skal bruge unødvendige ressourcer på at indhente manglende informationer. Såfremt familien ikke selv har en mailadresse, skal du sørge for at give besked til BROEN Aalborg, hvis barnet ønsker at ændre eller stoppe til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten, hvilket betyder, at vi kan støtte andre udsatte børn og unge.

Klubben

Klubben har ligesom forældre og kontaktperson et ansvar for at BROEN Aalborg informeres, såfremt barnet stopper til en aktivitet. Derudover vil vi gerne appellere til at klubberne hjælper med at overholde vores nye procedure, hvor der skal genansøges ved hver sæsonstart. Vi håber, at I som klub vil være behjælpelige med dette, så vi fortsat kan støtte børn og unge i Aalborg Kommune med en aktiv fritid. Vi samarbejder med mere end 30 klubber og foreninger samt Aalborg Kulturskole. Vi ønsker ikke at tilmeldes betalingsservice, men vil gerne have tilsendt faktura via brev eller mail.

Se mere!

Red Barnet Aalborgs projekt ”Plads til alle”

Plads til Alle er et projekt, hvor frivillige tilbyder hjælp og vejledning til børn og forældre i fritidstilbuddene. De skaber kontakt til foreninger og kan lave praktiske aftaler, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsaktivitet. De kan blandt andet tilbyde, at barnet tilknyttes en frivillig, der sørger for transport til og fra en fritidsaktivitet. Red Barnets frivillige i Plads til Alle giver børn støtte, motivation og opmuntring til at deltage i fritidsaktiviteter, og hjælper det enkelte barn med at finde en plads i et nyt fællesskab. Ønsker i at gøre brug af følgeordningen, skal nedenstående ansøgning udfyldes og sendes til aalborgpta@redbarnet.dk

Plads-til-alle-ansøgning


Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan de rettes til Søren via telefon 8888 7858 eller sl@sifa.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer skal sendes til:
SIFA
Teglgårds Plads 1, Niv. 9
9000 Aalborg

Eller mailes til:
sl@sifa.dk