Referat af Repræsentantskabsmøde 2019

Referat af repræsentantskabsmøde 2019

SIFAs formand Keld Jensen (KJ) bød velkommen til de fremmødte æresmedlemmer, idrætsledere og gæster – han gav derefter ordet til Lynge Jacobsen, AaB der leverede et meget levende og inspirerende indlæg med titlen:
"Når en idrætsklub ikke kun er en idrætsklub".
Her fortalte han om nogle af de rigtig gode tiltag, man har lavet i postnummer 9220 for at aktivere unge i idrætten.

Herefter fortalte Morten Arvidsson, Aalborg Kommune om planerne for Idrætsmødet - som jo løber af stablen i perioden 29/8-1/9 2019 i Aalborg.

Så var der tid til BINGO med Peter Skram - hvor der blev spillet om store præmier – 1. præmie kr. 5.000 til vinderens klub – 2. præmie kr. 3.000 – 3. præmie kr. 2.000.
Første vindere skulle findes med 5 tal på en vandret række - og der var stor spænding i salen...
2 mand havde banko samtidigt: Torben N. Petersen, Skalborg SK og Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub.
De skulle herefter afgøre 1. og 2. præmie med sten, saks og papir.
Her blev Torben vinderen - da han pakkede Poul Erik ind i papir.
Så spillede vi videre til pladen fuld - hvor vinderen ville blive præmieret med kr. 2.000.
Her blev det Bent Udengaard, AIG, som løb med præmien.
De 3 vindere fik naturligvis også en SIFA trold med til klubben.

Herefter fik afdelingsdirektør for Spar Nord – Steffen Glarbjerg ordet – han motiverede for og overrakte Finn Yde, Aalborg Atletik og Motion - Årets Idrætslederpris + rejselegat fra Spar Nord på kr. 10.000.

KJ ønskede Finn tillykke med prisen og gav så ordet til Jannie Thomadsen, Parasport Danmark - som overrakte - en meget overrasket Gitta Thorup Sørensen, IH Aalborg - Parasport Danmarks Ildsjælepris 2019 - med den fine titel fulgte der kr. 5.000.

KJ ønskede også Gitta tillykke med prisen og gik herefter over til dagsordenens Pkt. 1:

  1. Valg af dirigent

KJ foreslog på bestyrelsens vegne Thomas Schultz (TS).
Han blev valgt med applaus – uden modkandidat.

TS takkede for valget – og bemærkede, at han var en smule nervøs, fordi SIFAs mangeårige dirigent var mødt op for at kontrollere hans indsats 🙂

Herefter konstaterede han, at indkaldelse med dagsorden var blevet mailet ud rettidigt – hvorfor forsamlingen var indkaldt lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Også udsendelse af beretning med regnskab blev konstateret udsendt rettidigt.

Han oplyste, at 42 klubber var repræsenteret, der var 66 stemmeberettigede, og at der er i alt var 108 mødedeltagere.

Så kunne der tages hul på dagsordenens Pkt. 2:

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse

KJ: ”Der er meget sport i TV… - der er rigtig meget sport i TV, og hvor er det dejligt!
Det er suverænt mest elitesport og det i de globalt største idrætter.
De der trækker flest seere, tjener mest og har potentiale til de største oplevelser.
Før, under og efter hver ”sportstransmission”, som det hed, da det hed fjernsyn og var i sort/hvide billeder, dænges vi nu til med spilreklamer, enarmede tyveknægte, ”bet” mig her og ”bet” mig der… med salgsassistance fra tidligere fodboldkoryfæer - og så de rigtig sjove reklamer fra vores nationale spillemaskine ”Danske Spil”.

At myndighederne har anset SIFAs TV BINGO for at være identisk med den verden, er for os et kapitel til stadig undren… - men lad nu det ligge.
Vi må blankt erkende, at vores rangering i hierarkiet er lavstatus i forhold til ”Danske Lotterispil og Klasselotteri”, som enheden retteligt hedder.

Såvel DIF som DGI tilføres fremover et årligt fast indeksreguleret beløb, ud fra hvilken såvel ”Foreningspuljen” med 46 mio. kr. og ”Bevæg dig for livet” med 26. mio. kr.
Man skal nok ikke dykke for dybt i det etiske i forholdet til ludomani, men blot konstatere, at Danske Spils ”aflad” giver et flot statsstyret afkast til idrætten.
Tak til DIF og DGI, der har sikret, at disse midler, trods alt, bliver en fast del af idrættens underlag, frem for at ryge til politiske slagsmål og huller i Skat.

Som nævnt også i den skriftlige beretning ryger der rigtig megen medvind, energi, opbakning og midler i ”Bevæg dig for livet”, hvor Aalborg er én af de 19 kommuner landet over, der nu fører sig frem, og gør det hammergodt.
Tillykke med den støtte, de idéer og den udvikling, som I ude i foreningerne bliver tilbudt.

Fleksible foreningstilbud og nye partnerskaber dukker op.
Der er alle chancer for at revitalisere en idræt, der måske fremstår ”lidt støvet”.

En lille god historie kommer fra ”sportskollektivet på Frederiksberg”:
I stedet for én fast sportsgren, tilbyder foreninger i fællesskab mulighed for at deltage i et bredt udvalg af aktiviteter, der varer fra sommer til vinter, og således giver mulighed for fysisk aktivitet hele året – uanset sæson eller idrætsgren.
Det har givet en flot stor medlemsfremgang i alle foreninger.
Et koncept som i mindre målestok netop nu afprøves i Aalborg Kommunes vestligste klub Farstrup Boldklub.

At ”Bevæg dig for livet” åbner døre, ses også af den ”nyslåede” samarbejdsaftale mellem Dans Fitness og Helse Organisationer, hvilket indebærer udvikling af fitness i storbyerne for voksne i målgruppen 50 år+.
Sammen skal man søge at skabe og udnytte lokale faciliteter.
Når fitnesspotentialet siger, at der er 160.000 i foreningsbaserede centre og 800.000 i privatejede centre, så er der nok at tage fat på.

Nyt er det også, at DIF nu ser ud til at annektere E-sporten efter flere års tilløb.
En uhyre fornuftig og pragmatisk beslutning, som igen giver letter ”stivbenede” foreninger chance for en revitalisering, og en ny type medlemmer til foreningsfællesskabet, så grib chancen…

Den nyeste medlemsopgørelse i DIFs og DGIs foreninger gav et pænt nyk opad, og især på kvindesiden er der fremgang.
Bl.a. kunne GymDanmark notere sig en stor fremgang på spindesiden.
I Aalborg kunne vi glædes over en tilgang i foreningerne på ca. 2500 medlemmer fra 2017-2018, så vi nu er 97.186 medlemmer, og jeg tør godt spå, at vi med udgangen af 2019 runder de 100.000.

I samme forbindelse skal jeg i al stilfærdighed igen gøre politikerne opmærksom på, at det stigende indbygger- og medlemstal bliver holdt op mod den årlige gradvise udhuling af budgettet til kerneydelserne samt ønsket om en facilitetsstrategi, der følger udviklingen.
Vel vidende at ”anlægsloftet” i kommunen ikke rummer de for bygherrerne rare etagemetre.

Fra DIFs formand Niels Nygaards mundtlige beretning har jeg lånt dette aktuelle citat:

"DIF vil arbejde på, at politikerne sikrer det frivillige foreningsliv gode og trygge økonomiske rammevilkår, og at vi ikke pålægges unødige økonomiske og administrative byrder fra stat og kommune.
På vores politiske ønskeliste står også flere og bedre rammer for foreningsdeltagelse i hele landet.
Hver eneste dag mødes danskerne i landets idrætshaller og klubhuse for at dyrke idræt i fællesskab med andre.
Desværre er en del af landets idrætsfaciliteter slidte og utidssvarende.
Samtidig er der – især i de større byer – en grundlæggende mangel på faciliteter til helt almindelige idræts-og foreningstilbud.
Børn og unge bør ikke stå på venteliste for at gå til svømning, gymnastik eller fodbold, hvor de samtidig kan være en del af et forpligtende fællesskab.
Vi håber derfor, at en kommende regering vil tage initiativ til en national investeringsplan for at styrke landets idrætsfaciliteter.
Og vi ser gerne, at flere idrætsfaciliteter bliver et endnu stærkere samlingspunkt for danskerne ved at tænke dem sammen med skoler, biblioteker, plejehjem og sundhedshuse.
Facilitetsområdet skal også gerne styrkes ved, at der i lokalplanerne for landets mange nye boligområder indgår krav om etablering af faciliteter til idræt og foreningsliv."

Team Danmark arbejder i øjeblikket med at udvikle en national infrastruktur for eliteidrætten, hvor lokale og regionale elite- og talentmiljøer kobles til blandt andet videns- og forskningsmiljøer i Aarhus, Odense, Aalborg og København.
På weekendens årsmøde i DIF kunne vi så med stor fornøjelse nyde, at Team Danmark har indgået en aftale med Novo Nordisk Fonden på 100 mio. kr., hvoraf bl.a. 50 mio. kr. er forskningsmidler.

Good Governance er et øjeblikkeligt mantra indenfor idrætten, hvilket klart kom til udtryk ved årsmødet.

Eliteidrætten er vigtig og fylder meget.
Et emne på årsmødet var naturligvis, den for dansk elitesvømnings meget kedelige TV-udsendelse ”Svømmestjerner – under overfladen” omhandlende trænercoaching og spiseforstyrrelser, og uanset hvad der er op eller ned, fortæller det blot, hvor unaturligt det heldigvis er i forhold til dansk foreningskultur, og hvor meget vi, lederne og trænerne - alle til stadighed har et ansvar for de værdier, vi forvalter i form af talentfulde, håbefulde og ikke mindst tillidsfulde unge mennesker.
Meget passende fik DIF vedtaget at indarbejde en whistleblower-ordning, hvor atleter og trænere anonymt kan henvende sig, hvis de mener, der foregår noget, som ikke er i orden!
For eksempel dårlig adfærd fra trænere eller andre udøvere, så en given kritik ikke nødvendigvis bliver ugleset, bagatelliseret og nedgjort, men kommer frem til en konstruktiv behandling.
En ny etisk komite skal understøtte samme gode grundholdning, at dansk idræt skal være endnu bedre til at sige fra, når moral er truet eller står for fald.

Good Governance… - tjek SIFAs hjemmeside, hvis du er i tvivl om jeres forening er opdateret.

Jeg har tidligere skoset DIF og Idrættens Hus for at være for langt fra begivenhedernes centrum, men udviklingen går nu med stormskridt dygtigt og visionært, og jeg ved ikke, om det er samspillet med DGI, der har fremprovokeret vitaliteten, men de har i den grad taget kvantespring med udviklingen i Dansk Idræt!

Tak for det - og tillykke med det.

Til alle jer i foreningerne… - spring med på begejstringen.
Glæden og den samfundsmæssige betydning ved idrætten har aldrig været større.

Tak for ordet…"

TS konstaterede, at der ikke var kommentarer til hverken bestyrelsens mundtlige eller den udsendte skriftlige beretning…

Da der ikke var indvendinger mod, at beretningen kunne godkendes – så var den dermed godkendt!

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

– herunder fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA samt fastsættelse af det årlige medlemskontingent.
Begge dele foreslås uændrede…

Bjarne Falk Andersen (BFA) gennemgik den finansielle rapport med fokus rettet på hovedtallene i årsregnskabet.

Resultatet før tilskud og uddelinger siger kr. 1,878 mill. – mens der er uddelt kr. 2,074 mill. – det giver et resultat på -196 tkr.
Overførte henlæggelser fra tidligere år siger kr. 1,958 mill. – det giver så kr. 1,762 mill. til disposition før henlæggelser.
Man har valgt at henlægge kr. 1,445 mill. – og dermed konsolideret os med 316 t.kr.

TS takkede for gennemgangen og spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet.

Der var ingen kommentarer til regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget – tillige med uændrede satser for kontingent og indskud.

  1. Behandling af indkomne forslag

TS konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

  1. Valg af kasserer

Den nuværende kasserer Bjarne Falk Andersen (BFA) var klar til genvalg – og da der ikke var andre kandidater, blev han genvalgt – uden modkandidat.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Tem Frank Andersen – modtager genvalg

På valg er Knud Tobiasen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår i stedet Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet

På valg er Denise Bakholm – meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019
Bestyrelsen foreslår i stedet Gitte Paulsen, Lindholm Badmintonklub

Uden for tur har Per Høberg meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019
Bestyrelsen foreslår i stedet Inge Kjær, Visse IF

Ligeledes udenfor tur har Susan Roulund meddelt udtræden af bestyrelsen 2/4 2019
Bestyrelsen foreslår i stedet Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub

TS spurgte om - der var andre kandidater?

John Møller Larsen, Aalborg Svømmeklub efterspurgte en nærmere redegørelse for forløbet med de utidige udtrædelser af bestyrelsen.

SIFAs næstformand Tem Frank Andersen (TFA) betegnede det, som et rigtigt kedeligt eksempel på dårlig kommunikation via mail - og som trods opfordringer til at mødes i stedet - endte med 3 udtrædelser.

Herefter bad dirigenten de tilstedeværende nye kandidater om at præsentere sig for forsamlingen - og det gjorde Ole Nielsen, Gitte Paulsen og Poul Erik Wagner - mens SIFAs formand Keld Jensen præsenterede den sidste kandidat - Inge Kjær - som ikke var til stede (konference på Kreta).

Det gjorde de med så stor overbevisning, at de alle blev valgt - uden modkandidater...

  1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Den nuværende suppleant Ole Hansen ønskede ikke genvalg – så bestyrelsen foreslog i stedet Claus Tommerup Sørensen, Svenstrup Godthåb IF (CTS).

CTS præsenterede også sig selv - og igen - på overbevisende måde - så han blev også valgt – uden modkandidat.

  1. Valg af 1 revisorsuppleant

Den nuværende suppleant Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub var klar til genvalg – og da der ikke var andre kandidater, var han dermed genvalgt – uden modkandidat.

TS gjorde opmærksom på, at han jo iht. vedtægterne allerede teknisk set var indkaldt som afløser til den ene af de 2 kritiske revisor poster - da Poul Erik Wagner (PEW), nyvalgt til bestyrelsen - ikke kan være både revisor og bestyrelsesmedlem.

  1. Eventuelt

Fra salen blev der spurgt, om der ikke skulle vælges en ny revisorsuppleant - når nu Tom Lorentzen var indtrådt som kritisk revisor...

TS redegjorde for, at da man ikke kan ændre i den udsendte dagsorden - og da man ikke inden udsendelsen kunne vide - om PEW ville blive valgt til bestyrelsen - og dermed ikke kunne indføje et valg af ny revisorsuppleant – må man vente med at vælge en ny til næste års repræsentantskabsmøde.

Jørgen Hein, rådmand og tidligere formand for Aalborg Atletik og Motion benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på - at der dagen efter (den 7. maj) ville blive frigivet yderligere 1.000 startnumre til det ellers udsolgte Royal Run den 10. juni i Aalborg.

Tem Frank Andersen opfordrede klubberne til at benytte sig af tilbuddet om at få besøg af 2 bestyrelsesmedlemmer fra SIFA til en snak, om hvilke udfordringer, der er i dagligdagen hos netop dem…

Gert Bjerregaard, Skalborg SK efterlyste mere info omkring UL - konkret hvor mange deltagere de kunne stille med i badminton...

Søren Larsen, SIFA oplyste, at som sådan kunne de stille med alle dem, de ville, men det hele selvfølgelig også skulle kunne hænge sammen.
Han beklagede også, at der ikke var kommet så meget info ud, som håbet - men at der virkelig ville ske noget i løbet af de kommende uger.
(efterfølgende holdt Gert et lille møde med det nyvalgte bestyrelsesmedlem Gitte P. - som er ansvarlig for badmintonen under UL- hvor de fik afklaret præmisserne)

Der var ikke flere, der ønskede ordet og TS kunne konstatere at dagsordenens punkter var gennemgået – han takkede for god ro og orden og gav igen ordet til KJ.

Han takkede Knud Tobiasen, Nibe Boldklub for godt samarbejde gennem de sidste 6 år - og overrakte ham blomster og en lille gave.

Herefter ønskede han tillykke til de valgte og takkede dirigenten for indsatsen – og betegnede det som en god debut.

Aflønningen for dette job er blevet ændret lidt i år - men det ville TS høre nærmere om...

Herefter udråbte forsamlingen et leve for SIFA – 3 lange + 3 korte – efterfulgt af SIFA, og dermed var SIFAs repræsentantskabsmøde 2019 afsluttet - og de tilstedeværende kunne gå ombord i den lækre buffet.

Aalborg, den 7. maj 2019

Thomas Schultz

Dirigent

Referent: Søren Larsen