Good Governance i SIFA

Politik

Bestyrelsen i SIFA følger de til enhver tid gældende vedtægter for SIFA.
I tilslutning, og for at skabe grundlag for at bestyrelsen kan udøve god ledelse af SIFAs aktiviteter og ansvarsområder, suppleres vedtægterne hermed af en forpligtende beskrivelse af Good Governance.

Good Governance er et begreb, som en lang række virksomheder, organisationer og foreninger i nyere tid har skullet forholde sig til.
Begrebet kan i dansk foreningssammenhæng oversættes til ”principper for god foreningsledelse”.
I dette dokument har vi dels defineret, hvad vi opfatter som Good Governance i forholdet mellem SIFAs bestyrelse og medlemsforeningerne, og dels givet nogle anbefalinger til overvejelser og praksisser i den enkelte idrætsforening, som kan sikre Good Governance.

Hvorfor Good Governance i SIFA?

SIFAs bestyrelsen vil gerne tydeliggøre for medlemsforeningerne, hvad vi opfatter som Good Governance af følgende årsager:

 • SIFA er Aalborgs idrætsforeningers paraplyorganisation og er således til for foreningernes skyld.
 • SIFA forvalter penge, som skal komme medlemsforeningerne til gode.
 • Det er vigtigt, at medlemsforeningerne har tillid til SIFA som en stærk samarbejdspartner.
Hvad er Good Governance i SIFA?

1) Åbenhed i bestyrelsesarbejdet.

 • Medlemsforeningerne kan efter behov og ønske aftale møde med SIFAs bestyrelse.
 • SIFAs bestyrelse kommunikerer alle væsentlige informationer, arrangementer og bestyrelsesbeslutninger ud til medlemsforeningerne via elektroniske nyhedsbreve.
  Ligeledes benyttes SIFAs hjemmeside til kommunikation.
  Således har alle medlemsforeninger adgang til samme informationsmængde.
 • Enhver medlemsforening kan forlange indsigt i dagsordner for bestyrelsesmøder i SIFA.
 • Referater fra bestyrelsesmøder er interne arbejdsdokumenter for bestyrelsen.
  Alle for medlemsklubberne væsentlige bestyrelsesbeslutninger kommunikeres via nyhedsbrevene.

2) Åbenhed og gennemskuelighed i SIFAs økonomiske forvaltning.

 • SIFAs årsregnskab formidles til alle medlemsforeninger.
 • En medlemsforening kan til enhver tid forlange indsigt i regnskabets enkelte poster.
  Personfølsomme oplysninger (herunder udspecificerede personalelønninger) dog undtaget.
 • SIFA fremlægger hvert år på repræsentantskabsmødet et budget til godkendelse.

3) Opgave- og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og administration skal være synlig i SIFA.

4) Samme person må ikke bestride en bestyrelsespost og samtidig være ansat som medarbejder.

5) SIFAs visioner, strategier og politikker skal ligge åbent tilgængeligt.

SIFAs anbefalinger til medlemsforeningerne

Hvilke overvejelser bør foreningen gøre sig vedrørende good governance:

1) Sikre åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde:

 • Have en strategi for løbende og grundig informationsformidling til medlemmerne.
 • Sikre at bestyrelsesbeslutninger tydeligt kommunikeres ud til klubbens medlemmer.
 • Løbende overveje brug af hjemmeside, nyhedsbreve og/eller sociale medier til kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer.
 • Overveje om referater fra bestyrelsesmøder skal ligge på foreningens hjemmeside.

2) Åbenhed og gennemsigtighed i foreningens regnskab:

 • Regnskabet fremlægges til medlemmernes godkendelse på den årlige generalforsamling.
 • Sikre åbenhed om foreningens budget og økonomiske forhold i videst mulige omfang.
 • Sikre, at medlemmerne på forlangede kan få indsigt i regnskabets enkelte poster (personfølsomme oplysninger dog undtaget, f.eks. ansattes lønninger).

3) Samme person bør ikke bestride en bestyrelsespost og samtidig være ansat som lønnet medarbejder i foreningen:

 • Ulønnede hverv, f.eks. trænere/instruktører, som modtager omkostningsgodtgørelse, opfattes i denne sammenhæng ikke som ansættelse.
 • Der bør være åbenhed i foreningen om eventuelle honorarer til bestyrelsesmedlemmer (et bestyrelsesmedlem, der modtager honorar for sit bestyrelsesarbejde, opfattes ikke som ansat i foreningen).

4) Bestyrelsen bør synliggøre den årlige generalforsamling  og opfordre medlemmerne til at deltage aktivt i foreningens demokrati.

5) Foreningens visioner, strategier og politikker bør ligge åbent tilgængeligt og skal kunne diskuteres på generalforsamlingen:

 • Bestyrelsen kan løbende inddrage medlemmerne i arbejdet med foreningens vision og strategi, f.eks. gennem visionsdage, temadage el.lign.